VZN 2020

Názov
Dodatok č. 6 k VZN obce Zázrivá č. 20 - 02/2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
VZN č. 14 - 06/2020 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
VZN č. 02 – 05/2020 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Zázrivá
VZN č. 14 - 05/2020 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá