Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
994
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798,
55-2015 ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
0 €
pdf
pdf
995
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
56-2015 Dohoda číslo 16/§ 52/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
0 €
pdf
pdf
1006
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
65-2015 ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-ZA-R-539-014/2015
0 €
pdf
pdf
1009
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45 689 792, IČ DPH: SK2023096317
66-2015 Garančný servis traktor
0 €
pdf
pdf
1011
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
68-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
0 €
pdf
pdf
1012
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
69-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
0 €
pdf
pdf
1013
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155
70-2015 Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2219/2015/D
0 €
pdf
pdf
1015
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
72-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
0 €
pdf
pdf
1017
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
74-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1016
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
73-2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
0 €
pdf
pdf
1018
ARRIVA Liorbus, a .s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
75-2015 Zmluva o preprave osôb
0 €
pdf
pdf
1027
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672 254, IČ DPH: SK202223615
4-2016 Zmluva o verejných vodovodococh a kanalizaciách
0 €
pdf
pdf
1043
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 942 436
15-2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
0 €
pdf
pdf
1055
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
26-2016 SPP Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
1062
Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o. , IČO: 35854405, IČ DPH: SK2021610712
31-2016 Dodatok č. 1 k Z m l u v e o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa 14. septembra 2015
0 €
pdf
pdf
1113
Obec Oravský Podzámok - Spoločný školský úrad, IČO: 00314731
73-2016 Zmluva so sprostredkovateľom o spracovaní agendy
0 €
pdf
pdf
1063
Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o. , IČO: 35854405, IČ DPH: SK2021610712
32-2016 Dodatok č. 1 k Z m l u v a o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky zo dňa 15. júla 2015
0 €
pdf
pdf
1075
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
40-2016 Zmluvy o združenej dodávky elektriny SSE a.s.
0 €
pdf
pdf
1078
Mišutka Zdeno, IČO: 40 068 617
43-2016 Zmluva O šatstve pre Obec Zazriva
0 €
pdf
pdf
1084
Katarína Ertlová
49-2016 Zmluva nájom pozemku
0 €
pdf
pdf
1112
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 43, IČ DPH: SK2020127835
72-2016 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave.
0 €
pdf
pdf
1090
ENVIROPOL s.r.o.,, IČO: 46017305 IČ DPH: SK4020312241
52-2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - elektroodpad
0 €
pdf
pdf
1106
Gustáv Krška, IČO: 00315010
67-2016 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1107
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
68-2016 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1108
Tibor Bilek, IČO: 40168034
69-2016 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1126
Terézia Lášticová
06-2017 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1127
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
07-2017 Dohoda č. 17/20/010/1 o pomoci v hmotnej núdzi
0 €
pdf
pdf
1131
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
10-2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0 €
pdf
pdf
1136
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
13-2017 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
0 €
pdf
pdf
1139
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), IČO: 45 736 359, DIČ: 202 334 5962
15-2017 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
0 €
pdf
pdf
1178
SOMI Applications s.r.o., IČO: 46972366, DIČ: 2023689712
50-2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb č.: 2016_09_08_MD_001
0 €
pdf
pdf
1145
GASTRO VRÁBEL, s.r.o., IČO: 43897452, IČ DPH: SK 2022503626
20-2017 Dodatok k zmluve č. 12-2017 Gastrozariadenie v kuchynke Kultúrneho domu
0 €
pdf
pdf
1189
Orange Slovensko a. s., IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
59-2017 Orange a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1203
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
71-2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SIM1 MR
0 €
pdf
pdf
1204
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
72-2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SIM2 MR
0 €
pdf
pdf
1192
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, IČO: 36070629, DIČ: 2021602066
62-2017 Zmluva o spolupráci - Odkaz pre starostu
0 €
pdf
pdf
1236
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, IČ DPH: SK7020000262
98-2017 Späťvzatie výpovede a Dodatok č. 1 K Nájomnej zmluve č. 665/2015/CE
0 €
pdf
pdf
1257
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
2-2018 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
0 €
pdf
pdf
1245
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
107-2017 Dohoda č. 17/20/012/14
0 €
pdf
pdf
1246
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
108-2017 Dohoda č. 17/20/012/10
0 €
pdf
pdf
1 36 37 38 39 40