Knižnica

Kniznica

Vybavuje:
Mgr. Anna Otrubová, správca knižnice
tel.: 043 /5896 138
e-mail: anna.otrubova@zazriva.com, kniznica@zazriva.com,

Knižnica v Zázrivej  Vás pozýva do svojich priestorov.  Čaká Vás tu množstvo známej i neznámej literatúry od svetových a slovenských autorov . Deti tu nájdu krásne rozprávky, príbehy a obrázkové knižky. Dospelých čakajú  romantické a dobrodružné romány od starších i novších autorov. V knižnici nájdete kniy  záhradkárov, kuchárov, o vykurovaní a úspore energií, montáž i sadrokartónu. Z detektívnych románov sú v ponuke od Dominika Dána Žiješ iba dvakrát, Mucholapka, Kožené srdce, Studňa, Mucha, Noc temných klamstiev, Na podpätkoch, Kráska a netvor. Od Dana Browna je to Stratený symbol, Anjeli a démoni, Da Vinciho kód.

Knižnica:
Obecná knižnica sa nachádza v kultúrnom dome v Zázrivej. Môžete si tu zapožičať knihy z beletrie, odbornej literatúry, z detskej literatúry a z detskej náučnej literatúry.
Ak sa chcete stať čitateľom našej knižnice je potrebné si vybaviť čitateľský preukaz na základe predloženého občianskeho preukazu.

Poplatok:
– dospelí 1 €/ročne,
– deti, nezamestnaní, dôchodcovia  0,33 €/ročne.

Knižnica je otvorená
Pondelok 12:00 – 15:00
Utorok 12:00 – 15:00
Streda 12:00 – 15:00
Štvrtok 12:00 – 15:00
Piatok 12:00 – 15:00

Publikované články a oznamy
Beseda v knižnici s Miroslavom Karcolom
Deti MŠ v knižnici
Hlasné čítanie pre predškolákov
Najkrajšie riekanky
Obecná knižnica v Zázrivej súťaží
Vitajte v knižnici – Osmijankove rozprávkya
Obecná knižnica Zázrivá pozýva
S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa
Výtvarná súťaž v knižnici
Hráme sa s knižkami
Regionálne povesti a oboznámenie sa so slovenskou literatúrou
Vianočný pozdrav pre knižnicu
Vianočný pozdrav pre knižnicu
Podujatia v obecnej knižnici
Marec mesiac Knihy 2014
Najkrajšie vianočné medovníčky
Marec mesiac Knihy 2015
Marec mesiac Knihy 2015 článok z akcie
Deň ľudovej rozprávky
Deň ľudovej rozprávky Miroslav Karcol
Vianočná súťaž o najkrajšieho anjelika
Kniha a jej význam

Nové knihy v Obecnej knižnici
Z literatúry pre deti a mládež ponúkame

Výpožičný poriadok knižnice
Knižnica slúži všetkým čitateľom a používateľom. Čitateľom knižnice sa môže stať každý občan spôsobilý na právne úkony, ktorý má bydlisko, pracovisko alebo školu v mieste knižnice, alebo ktorý môže knižnicu pravidelne navštevovať.
1. Čitateľom sa občan stáva zaregistrovaním a vydaním čitateľského preukazu. Čitateľský preukaz sa vystavuje po vyplnení prihlášky, predložení občianskeho preukazu a zaplatení členského poplatku.
2. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa používať služby v knižnici.
3. Ak čitateľ zmení meno, bydlisko, povolanie alebo školu je povinný túto zmenu ohlásiť.
4. Knihy sa vypožičiavajú v stanovených výpožičných lehotách, najdlhšie však na dobu 3 mesiace.
5 .Ak čitateľ vypožičané dielo nevráti v stanovenom termíne, knižnica ho upomenie. Po písomnej upomienke považuje knižnica knihy za stratené a bude vymáhať ich zaplatenie.
6. Čitateľ nesmie vypožičané dielo požičiavať ďalším osobám, je povinný vrátiť vypožičané dielo v takom stave v akom ho prevzal. Po vypožičaní si ho má prezrieť a všetky závady ihneď ohlásiť, Prevzatie je povinný potvrdiť svojim podpisom.
7. Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenia pred poškodením. Za poškodenie majetku sa považuje vystrihovanie častí kníh, vytrhávanie strán a písanie rozličných poznámok.
8. Poškodenie, alebo stratu knihy a iných dokumentov musí čitateľ uhradiť v hodnote, ktorú mal dokument v čase straty alebo poškodenia.
9. Čitateľ je povinný dodržiavať výpožičný poriadok a pokyny pracovníka knižnice. Zároveň je povinný vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho a poriadok.

zazriva