Stavebná činnosť

Vybavuje:
Bc. Katarína Majdišová
tel.: 043 5823 231
mail: katarina.majdisova@zazriva.com, stavebnyurad@zazriva.com

Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.
– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v sekcii Formuláre a tlačivá)
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
– Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
– Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
– Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:
– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v sekcii Formuláre a tlačivá)
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:
– Návrh na vydanie územného rozhodnutia (v sekcii Formuláre a tlačivá)
– Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
– Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
– Záväzné stanovisko obce (v sekcii Formuláre a tlačivá)
– Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľnosti k umiestneniu stavby (v sekcii Formuláre a tlačivá)
– Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
– Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
– Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
– Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
– Návrh na nové využívanie územia
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:
– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (v sekcii Formuláre a tlačivá)
– Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
– Kópia z katastrálnej mapy
– Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
– Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
– Prehlásenie stavebného dozoru
– Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
– Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
– Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
– Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
– Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
– Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v sekcii Formuláre a tlačivá)
– Opis odchýlok od stavebného povolenia
– Geometrický plán
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
– Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:
– doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
– doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
– projektová dokumentácia overená stavebným úradom
– doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
– stavebný denník
– zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
– doklad o odstránení vád a nedorobkov
-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:
– Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v sekcii Formuláre a tlačivá)
– Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
– Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:
– Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v sekcii Formuláre a tlačivá)
– Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
– Kolaudačné rozhodnutie
– Záväzné stanovisko obce
– Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne
– Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
– Iné doklady určené stavebným úradom
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Žiadosť o odstránenie stavby:
– Žiadosť o odstránenie stavby (v sekcii Formuláre a tlačivá)
– Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
– Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
– Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
– Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
– Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
– Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
– Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností (v sekcii Formuláre a tlačivá)
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Žiadosť o umiestnenie reklamných zariadení
– Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia
– Doklad o vlastníctve pozemku a kópiu katastrálnej mapy, prípadne nájomnú zmluvu z vlastníkom pozemku
– Stanovisko Správy ciest ŽSK, detašované pracovisko Dolný Kubín
– Stanovisko     Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín, k požadovanému reklamnému   zariadeniu
– Stanovisko Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dolný Kubín
– Správny poplatok za umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia v hotovosti do pokladne obce

Sadzobník správnych poplatkov
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu –  6,50 €
2. pre právnickú osobu -100 €
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby – 20 €

Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600m3 vrátane – 33 € a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru – 20 €
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane -. 750 € a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 250 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane – 23 €
za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru – 20 €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom – 100 €
2. bytový dom – 750 €
3. stavba na individuálnu rekreáciu – 100 €
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – 20 €
g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100m – 10 €
h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu – 50 €
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane – 1 000 € a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 300 €
j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie – 50 €

Žiadosť
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu – 100 €
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu – 30 €
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení – 10 €
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny
a doplnenia telekomunikačného zariadenia – 80 €
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia
stavby – 10 €
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe – 30 €

a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 – 30 €
2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre fyzickú osobu – 16,50 € a pre právnickú osobu – 200 €
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15m2 vrátane – 60 € od 15m2 do 40m2 vrátane – 200 € nad 40m2 – 430 €
4. terénnych úprav – 16,50 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti – 100 €
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  20 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane pre fyzickú osobu – 16,50 €a pre právnickú osobu – 50 € a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu – 10 €
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane – 400 € a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 100 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2 vrátane – 23 €
2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50m2vrátane – 33 €
3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80m2vrátane – 66 €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom – 50 €
2. bytový dom – 400 €
3. stavba na individuálnu rekreáciu – 50 €
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 15 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami – 15 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) – 15 €
g) na líniové stavby za každých začatých 100m – 10 €
h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy
a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu – 30 €
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane – 500 €
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 150 €

Tlačivo na stiahnutie (pdf)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zlúčené územné a stavebné konanie

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o predlženie lehoty výstavby

Žiadosť o stavebné povolenie PO

Žiadosť odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie zmeny v užívaní

Žiadosť o stavebné povolenie

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond

 

Zazriva

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenímŽiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením0 €pdf