Stavebná činnosť

Vybavuje:
Bc. Katarína Majdišová
tel.: 0908 929 177
mail: katarina.majdisova@zazriva.com, stavebnyurad@zazriva.com

Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.
– Ohlásenie 
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
– Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
– Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
– Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:
– Ohlásenie 
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:
– Návrh na vydanie územného rozhodnutia 
– Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
– Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
– Záväzné stanovisko obce 
– Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľnosti k umiestneniu stavby 
– Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
– Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
– Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
– Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
– Návrh na nové využívanie územia
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:
– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
– Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
– Kópia z katastrálnej mapy
– Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
– Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
– Prehlásenie stavebného dozoru
– Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
– Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
– Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
– Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
– Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
– Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
– Opis odchýlok od stavebného povolenia
– Geometrický plán
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
– Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:
– doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
– doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
– projektová dokumentácia overená stavebným úradom
– doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
– stavebný denník
– zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
– doklad o odstránení vád a nedorobkov
-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:
– Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 
– Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
– Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:
– Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti 
– Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
– Kolaudačné rozhodnutie
– Záväzné stanovisko obce
– Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne
– Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
– Iné doklady určené stavebným úradom
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Žiadosť o odstránenie stavby:
– Žiadosť o odstránenie stavby 
– Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
– Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
– Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
– Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
– Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
– Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
– Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností 
– Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce

Žiadosť o umiestnenie reklamných zariadení
– Žiadosť o umiestnenie reklamného zariadenia
– Doklad o vlastníctve pozemku a kópiu katastrálnej mapy, prípadne nájomnú zmluvu z vlastníkom pozemku
– Stanovisko Správy ciest ŽSK, detašované pracovisko Dolný Kubín
– Stanovisko     Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín, k požadovanému reklamnému   zariadeniu
– Stanovisko Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Dolný Kubín
– Správny poplatok za umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia v hotovosti do pokladne obce

 

Tlačivo na stiahnutie (pdf)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o predlženie lehoty výstavby

Žiadosť o stavebné povolenie PO

Žiadosť odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie zmeny v užívaní

Žiadosť o stavebné povolenie

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predlženie lehoty výstavby

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia spojeného s územným konaním

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie vodnej stavby studne spojené s kolaudáciou stavby a povolenie na odber podzemných vôd a pre FO

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu podľa § 120, 140b zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studne pre FO

Žiadosť o vyjadrenie obce k využitiu pozemku /plánovanej stavbe/ k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy, vyjadrenie k pozemku či je určený na výstavbu a pod

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla pre stavbu

Zazriva