Územný plán 2024

Názov
čistopis Tab.1 ZaD č.3 Zázrivá
čistopis Tab.2 ZaD č.3 Zázrivá
čistopis Tab.3 ZaD č.3 Zázrivá
čistopis Tab.3a ZaD č.3 Zázrivá
čistopis Text ZaD č. 3 - Zázrivá
Schéma Záväzných častí náložka ZaD č.3
Schéma Záväzných častí spolu UPN+ZaD č.1+ č.2+č3
Tab.4 -Zábery PP Doplnky ZaD č3 Zázrivá
Tab.5 -Zábery PP Zmeny ZaD č3 Zázrivá
Výkres č1 Náložka
Výkres č1 Výkres širších Vzťahov – Kópia
Výkres č3 Komplexný výkres priestor usporiadania a funkčného využitia zast územia
Výkres č3 Náložka
Výkres č3A Komplexný výkres priestor usporiad a funkč využitie zast územia
Výkres č3A Náložka
Výkres č5 Náložka
Výkres č5 Výkres Riešenie verejného technického vybavenia
Výkres č5A Náložka
Výkres č5A Výkres riešenie verejného technického vybavenia
Výkres č6 Náložka
Výkres č6 Výkres ochrany prírody a tvorba rrajiny
Výkres č6A Náložka
Výkres č6A Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny
Výkres č7 Náložka
Výkres č7 Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery
Výkres č7A Náložka
Výkres č7A Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery
Výkres Komplet UPN+ ZaD č1+2+3
Výkres Komplexný