Oznamy

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2024-03-21

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 21.03.2024 /štvrtok/ o 16. 00 hod, na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Voľba návrhovej komisie […]

SKÚŠKA SIRÉN CO / 2024-03-08

V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2023/000894-035 „Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2024“ zo dňa 15.11.2023 a v súlade s prílohou č. 1 „Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2024“ Vám oznamujeme, že v piatok 08.03.2024 o 12:00 sa zrealizuje akustické preskúšanie elektromotorických a elektronických sirén hlasitou […]

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny / 2024-03-02

Obec Zázrivá, na základe žiadosti žiadateľov: Mgr. Art. Jaroslav Kyša, Pri Bielom kríži 11, 831 02 Bratislava a Natália Berecová, Lesná 239/6, 010 04 Žilina zastúpení splnomocnenou Katarínou Kruželovou, trvalé bytom Moyzesova 903/1, 010 01 Žilina o výrub drevín rastúcich na pozemku pare, č. C-KN 411/1 v k.ú. Zázrivá, oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť […]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE – o začatí stavebného konania zmeny stavba pred dokončením v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. / 2024-03-02

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE  o začatí stavebného konania zmeny stavba pred dokončením v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebník Ing. Jozef Fedor, trvalé bytom Grúne 60, 027 05 Zázrivá, podal dňa 08.02.2024 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením stavby „Dve rekreačné chaty, […]

POZVÁNKA NA mimoriadne ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2024-02-29

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:: 29. 02. 2024 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. […]

STAVEBNÝ ÚRAD – ČERPANIE DOVOLENKY / 2024-02-25

Vážení občania, Obec Zázrivá oznamuje, že v období od 19.02. do 23.02.2024 vrátane bude stavebný úrad v Zázrivej zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.    

Správca pohrebiska – ČERPANIE DOVOLENKY / 2024-02-25

Vážení občania, Obec Zázrivá oznamuje, že v období od 19.02. do 23.02.2024 nebude možné realizovať platbu ani vyhotoviť dodatok k zmluve za hrobové miesta, z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.    

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Zázrivá / 2024-02-21

zazriva

V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 93/05/2023 zo dňa 14. decembra 2023 vyhlasuje obecné zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra obce Zázrivá. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. Obec Zázrivá  vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Zázrivá v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 […]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Výzva na odstránenie nedostatkov – prerušenie územného konania / 2024-02-20

VEREJNÁ VYHLÁŠKA -Výzva na odstránenie nedostatkov- prerušenie územného konania ROZHODNUTIE Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocnencom: Ing. Vladimírou Krkošovou Hargašovou, technik investičnej výstavby, trvalé bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca, korešpondenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina podal dňa 27.10.2023 s […]

Kalendár 2024 – Takto sme si tu nažívali / 2024-02-15

Milí občania! Obec Zázrivá aj tento rok bude v priebehu vianočných sviatkov, distribuovať kalendáre ako darček, do každej domácností v našej obci prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva. Kalendáre obsahujú tentokrát zábery zo života, udalostí v roku a našej malebnej prírody. V prípade, že kalendár Vám nebude do konca januára 2024 domov doručený, môžete si ich vyzdvihnúť […]