Oznamy

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2021-06-25

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám že v termíne od: 25.06.2021 09:30:00 do: 25.06.2021 15:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 / 2021-06-18

Obec Zázrivá v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020. […]

Stavanie mája 2021 / 2021-06-18

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Spoločný […]

11. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021 / 2021-06-16

Milí priatelia a šikovní fotografi z územia MAS Terchovská dolina POZOR! Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí 11. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny. Tento rok sú v súťaži vyhlásené nasledujúce tematické kategórie: Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej […]

Výzva na predkladanie ponúk: Oprava a rekonštrukcia pamätníka SNP v Zázrivej / 2021-06-15

Obec Zázrivá, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Oprava a rekonštrukcia pamätníka SNP v Zázrivej„. Spôsob predkladania ponúk: Do […]

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania? / 2021-06-13

Linky Call centra +421 2 22 11 9999 a +421 2 20 92 4919 budú pre obyvateľov k dispozícii aj počas víkendu 12. – 13. 06. 2021 SOBOTA – NEDEĽA, a to v čase od 08:00 do 16:00, tzn. obyvateľ môže požiadať o mobilného asistenta aj počas posledného víkendu, kedy prebieha asistované sčítanie. Asistované sčítanie […]

Informačný materiál s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii odpadov / 2021-06-01

V priebehu štvrtého štvrťroka 2020 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou. Nájdete v nich náš blog s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov vrátane podcastu a animovaného videa na túto tému, naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, ale aj reportáž na portáli Dobré noviny o predchádzaní vzniku odpadov.  Zvlášť […]

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a žiadosť o predloženie pripomienok k správe a požiadaviek na vyhotovenie PSL / 2021-05-31

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ( ďalej OU Z4 OOP ) Vám oznamuje, že dňa 26.02.2021 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy – Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len správa) pre lesný celok Paráč. […]

K sebe – novín o dianí v Zázrivej v predaji / 2021-05-28

Milí spoluobčania, najnovšie číslo K sebe – novín o dianí v Zázrivej, si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok vo Večierke, v Coop jednote, v obchode na Sihlách aj na obecnom úrade. Imobilní a starší občania, ktorí by mali záujem o donesenie novín domov, nech zavolajú na číslo 0904 993 006.   Ďakujeme a prajeme príjemné […]

Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente / 2021-05-28

„Územný plán regiónu Žilinského kraja“ oznámenie o zverejnení strategického dokumentu na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja Do dokumentu môžete nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina, v […]