Oznamy

Cenník objemových odpadov uložených vo veľkokapacitných kontajneroch / 2022-12-23

Cena objemových odpadov v zbernom dvore v Zázrivej je daná výškou sumy vyfakturovanej zberovou spoločnosťou,  ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z našej obce a vyfakturovanej  sumy za manipuláciu s odpadom externým dodávateľom. Nábytok, matrace, drobný stavebný odpad ako keramika, krytina, obklad atď. –  bezodplatne Ľahký izolačný materiál ako polystyrén,  atď. – bezodplatne, izolačná vata – bezodplatne Nebezpečné odpady ako oleje, farby, […]

Večer vyčistiť čižmičku…. / 2022-12-22

Večer vyčistiť čižmičku, položiť ju na okno a už len čakať do rána, aká bude nádielka. Dodnes tento zvyk deti milujú, lebo v sebe nosí kúzlo tajomna a prekvapenia. Čižmička plná sladkostí, mandaríniek a arašidov, no kto by sa netešil. Áno, hovoríme o Mikulášovi. Kto to vlastne  bol? Svätý Mikuláš naozaj existoval. Narodil sa v […]

Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou / 2022-12-15

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vás žiada o spoluprácu pri doručení rozhodnutia č. OU-ZA-OOP4-2022/002886/SCH zo dňa 24.11.2022. V zmysle § 26 ods. 2 správneho zákona Vás žiadame o zverejnenie tejto písomnosti u Vás obvyklým spôsobom ( v tlači, v rozhlase, na dočasnej úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, ktorú prosíme zriadiť na […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-12-13

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 13.12.2022 07:30 do: 13.12.2022 19:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-12-12

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 12.12.2022 07:30 do: 12.12.2022 19:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Návrh VZN č. …/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá / 2022-12-10

Návrh VZN č. …/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá vo forme PDF na stiahnutie

NÁVRH VZN Obce Zázrivá č. 5 – 13/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá / 2022-12-10

NÁVRH VZN Obce Zázrivá č. 5 – 13/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá vo forme PDF na stiahnutie

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 / 2022-12-10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 – 2025 Príjmová časť rozpočtu v PDF   NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 – 2025 Výdavková časť rozpočtu v PDF

NÁVRH – Dodatok č. 10 k VZN obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-12-10

NÁVRH – Dodatok č. 10 k VZN obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá v PDF na stiahnutie

NÁVRH – VZN č. 14 – 09/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-12-10

NÁVRH – VZN č. 14 – 09/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá v PDF na stiahnutie