Oznamy

MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY / 2022-04-24

Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári. Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč. Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc. Krásne a požehnané sviatky praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva24 a pracovníci obce Zázrivá.

Slávnostné otvorenie Šípkarskeho Klubu Zázrivá spojeného s turnajom jednotlivcov o putovný pohár starostu obce Zázrivá / 2022-04-23

Šípkarsky Klub Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú: Na slávnostné otvorenie Šípkarskeho Klubu Zázrivá spojeného s Turnajom jednotlivcov – steel darts o putovný pohár starostu obce Zázrivá Dátum a miesto: 23.04.2022 v areály – budova bývalej Materskej školy v Zázrivej 16:00 – 16:30 registrácia účastníkov 16:30 – 17:00 rozlosovanie turnaja 17:00: začiatok turnaja Štartovne: 10€, […]

Zápis do 1. ročníka ZŠsMŠ v Zázrivej / 2022-04-21

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Zázrivá oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 21.4.2022 /štvrtok/ o 13.00.hod. v budove školy prvého stupňa. Na zápis je potrebné priniesť: vyplnený protokol o zápise, rodný list dieťaťa, 10 € na učebné pomôcky. Uvedená suma nie je zápisné, ale bude použitá na nákup učebných pomôcok […]

Pomoc Návratu rodinám a deťom z Ukrajiny + odporúčania / 2022-04-19

Ponuka ľudí z Návratu na podporu a sprevádzanie tých, ktorí príjmu z Ukrajiny rodiny s deťmi alebo deti samotné. Je pravdepodobné, že viacerí Slováci v najbližšom čase príjmu do svojej domácnosti ľudí z Ukrajiny. S veľkou pravdepodobnosťou to budú ženy s deťmi a keďže sú ohrozené aj ukrajinské sirotince a zariadenia s opustenými deťmi, tak to môžu byť aj deti samotné. V Návrate máme skúsenosť s tým, keď […]

Pomoc civilnému obyvateľstvu Ukrajiny / 2022-04-15

Dobrý deň, v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine nás oslovil Slovenský Červený kríž – Územný spolok  Orava  Dolný Kubín s nasledovnou výzvou: Slovenský Červený kríž – Územný spolok  Orava  Dolný Kubín  sa chce aktívne zapojiť do pomoci civilnému obyvateľstvu Ukrajiny a organizuje personál pre  asistenciu v tzv. hot-spotoch v priestoroch hraničného priechodu s Ukrajinou  […]

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže / 2022-04-15

Obec Zázrivá oznamuje: komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce: pozemok vyčlenený geometrickým plánom vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621 pod číslom: 30216621-125/2021, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom pod č. 499/2021, zo dňa 16.08.2021  (ďalej len „geometrický plán“) ako KN-C […]

Mapa zimnej údržby 2021-2022 / 2022-04-01

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 09.12.2021 / 2022-03-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 09.12.2021 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 09.12.2021, č. 74-104/2021.      

MAREC MESIAC KNIHY / 2022-03-14

V rámci marca Mesiaca knihy a Dňa ľudovej rozprávky Obecná knižnica v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne dňa 14.03.2022 pripravuje pre žiakov základnej školy 1. stupňa a žiakov školského klubu podujatia. Názov podujatia bude Literárne semienka – zážitkové čítania. Pre školský klub to bude tvorivá dielňa pod názvom Papierové tkanie. Tešíme […]

Z Á M E R – spôsob a podmienky obchodnej verejnej súťaže k predaju nehnuteľného majetku / 2022-03-10

– Z Á M E R – spôsob a podmienky obchodnej verejnej súťaže k predaju nehnuteľného majetku Zámer: Predaj prebytočného nehnuteľného majetku, ktorého vlastníkom je obec Zázrivá Spôsob: Obchodná verejná súťaž (ďalej len „OVS“). Podľa §9a/ ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon […]