Spôsob získavania informácie

Informácia o mieste, čase a spôsobe získania informácie

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Zázrivej.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Zázrivej :
v pracovných dňoch v čase
Pondelok 7:00-15:00
Utorok 7:00-15:00
Streda 7:00-17:00
Štvrtok 7:00-11:30
Piatok 7:00-13:00
obedná prestávka 11:30-12:00

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:
Poštou na adresu:
Obecný úrad v Zázrivej
Stred 409
02705 Zázrivá

Telefonicky na t.č.: 043 5823 231
Faxom na č. faxu: 043 5896 130
Na e-mailovú adresu: starosta@zazriva.com, info@zazriva.com

 

zazriva