Verejná vyhláška – stavebné povolenie Rodinný dom II, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete / 2024-07-28

S T A V E B N É P O V O L E N I E V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný […]

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Rodinný dom I, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete / 2024-07-28

S T A V E B N É P O V O L E N I E V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný […]

STAVEBNÝ ÚRAD – ČERPANIE DOVOLENKY / 2024-07-22

Vážení občania, Obec Zázrivá oznamuje, že v období od 15.07. do 22.07.2024 vrátane bude stavebný úrad v Zázrivej zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.    

VZN 14-11-2024 príspevok na úhradu nákladov MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ / 2024-08-18

VZN 14-11/2024 Príspevok Na úhradu Nákladov MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ vo forme PDF  

Oznámenie zámeru vypracovania programov starostlivosti o CHKO Kysuce / 2024-07-28

Vec: Oznámenie zámeru vypracovania programov starostlivosti o CHKO Kysuce a o vyhlásené územia Natura 2000 v územnej pôsobnosti CHKO Kysuce PREDMET OZNÁMENIA: Oznamujeme Vám zámer vypracovania „Programov starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Kysuce“ (ďalej len „PS o CHKOKY“) a o vyhlásené územia európskeho významu siete NATURA 2000 (ďalej len „ÚEV“) v územnej pôsobnosti Správy CHKO […]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „16489 – Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“ / 2024-07-21

ROZHODNUTIE Obec Zázrivá, zastúpená starostom obce, JUDr. Matúšom Mníchom, LL.M. ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. I zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon) a § 5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2024-07-31

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: : 31.07.2024 08:00 do: 31.07.2024 16:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2024-07-30

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 30.07.2024 08:00:00 do: 30.07.2024 13:30:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Výskyt moru včelieho plodu – oznámenie / 2024-07-28

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu v štyroch včelniciach (Protokol o skúške č. 9561/2024, (Protokol o skúške č. 9563/2024, Protokol o skúške č. 9562/2024, Protokol o skúške č. 9560/2024 ), z toho v dvoch včelniciach v katastrálnom […]

PAVOL BREIER – PRÍBEHY ZO ZÁZRIVEJ, Zo života pastierov / 2024-10-06

Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a autor, Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy PAVOL BREIER PRÍBEHY ZO ZÁZRIVEJ – Zo života pastierov vo štvrtok 13. júna 2024 o 16.00 hod. vo výstavnej sieni Koridor v Župnom dome v Dolnom […]

Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu / 2024-09-15

Volebný okrsok č.: 1 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu – Volebný okrsok č.: 1 v PDF   Volebný okrsok č.: 2     Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu – Volebný okrsok […]

Deti materskej školy, 1. a 2. stupňa v knižnici / 2024-08-15

Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne pozývala žiakov prvého a druhého stupňa Základnej školy v Zázrivej žiakov materskej školy a družinárov na podujatia v knižnici. Podujatia pre 1. stupeň a pre materskú školu sa konali 29.04.2024 v knižnici. V úvode podujatí sme si predstavili nové knihy v […]

100 rokov života pani Teličákovej / 2024-08-15

Len málo ľudí vo svete sa dožije krásneho vysokého veku. Len niekoľko ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 100 a viac rokov. Stokrát opakované štyri ročné obdobia, to je životná púť. Dňa 24.05.2024 sa prekrásnej chvíle dožila naša spoluobčianka pani Mária Teličáková, ktorá oslávila svoje životné jubileum, 100 rokov. Bolo […]

Výstavba optického internetu v Zázrivej je ukončená a začíname pripájať / 2024-09-12

Výstavba optického internetu je ukončená a začíname pripájať. Pripojte sa na náš internet: 0850 33 88 33 info@giganet.sk Alebo naskenujte QR kód a vytvorte nezáväznú objednávku.

Ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa hnedého (Ursus arctos) / 2024-10-15

Ako sa vyhnúť stretu > Pri plánovaní návštevy miest, kde je pravdepodobný výskyt medveďa hnedého, je dôležité dodržiavať niekoľko bezpečnostných zásad. Nikdy by ste nemali chodiť na takéto miesta osamote, je lepšie pohybovať sa v skupine a udržiavať blízky kontakt so všetkými členmi skupiny. > Plánujte svoju návštevu tak, aby ste vyrážali a vracali sa […]

OravaCard – zľavová karta / 2024-09-12

OravaCard je zľavová karta s unikátnym QR kódom, ktorá umožňuje majiteľovi čerpať zľavy vyjadrené finančne, v percentách alebo formou bodového vernostného systému. Ak radi využívate voľný čas hlavne vonku, no šport pre vás nie je to pravé orechové, vďaka ORAVA CARD budete môcť v našom regióne okúsiť rôzne typy aktivít – s výhodnejšou cenou. Benefity […]

SPOLOČNE VYTRIEĎME FAREBNEJŠÍ SVET! / 2024-12-12

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK v plnej miere zabezpečuje financovanie triedeného zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu (skla, papiera, plastov, kovov a nápojových kartónov) v partnerských samosprávach. A Vy, občania, v tomto zohrávate nezastupiteľnú úlohu, nakoľko Vy sa rozhodujete, ako budete s Vaším odpadom nakladať. Samozrejme, ak je to možné, mali by sme sa snažiť o […]

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 2. kola vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky / 2024-08-10

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky Volebný okrsok č.: 1 Obec: Zázrivá Zápisnica – Volebný okrsok č. 1 v PDF   Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky Volebný okrsok č.: 2 Obec: Zázrivá […]

Povinnosť samospráv informovať verejnosť o smogovej situácii / 2024-12-28

Dňa 1. júla 2023 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iných ustanovení rieši aj informovanie verejnosti a výstrahu obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách. Na tento účel slúži smogový varovný systém, ktorý prevádzkuje poverená organizácia – Slovenský hydrometeorologický ústav. Pri identifikácii smogovej situácie podľa […]

Kontakty – nové telefónne čísla obce Zázrivá / 2025-12-31

Funkcia Meno a priezvisko Telefónny kontakt starosta obce: JUDr. Matúš Mních 0907 887 756 stavebný úrad Bc. Katarína Majdišová 0908 929 177 ekonomické oddelenie: Ing. Andrea Mäsiarová 0902 305 981 kataster nehn. soc.odd.: Mgr. Karol Karcol 0908 941 052 matrika, správa daní: Bc. Monika Žúborová 0902 304 817 správa daní a poplatkov: Mgr. Milota Papalová […]

Oznámenie o vyhradení miesta Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a na území ochranného pásma NPMF / 2024-12-06

VYHRADENÉ MIESTA V OCHRANNOM PÁSME NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA A NA ÚZEMÍ CHKO HORNÁ ORAVA č. 8/2024 zo dňa 26. januára 2024 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné […]

Ponuka suvenírov / 2024-12-31

Na obecnom úrade je možné zakúpiť nasledovné suveníry:  Pohľadnica 0,20 € Pero 0,65 € Magnetka 1,50 € Kovová kľúčenka 2,20 € Reflexná páska 0,90 € Kľúčenka so žetónom 1,20 € Šnúrka na krk 1,20 € Magnetka 0,85 € Bavlnená taška krátke ucho 2,00 € Bavlnená taška dlhé ucho 1,80 € Darčeková papierová taška väčšia 1,20 […]

Plán zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva Zázrivá na rok 2024 / 2024-12-31

Pracovné stretnutia poslancov Obecné zastupiteľstvá 07. 03. 2024 21. 03. 2024 06. 06. 2024 20. 06. 2024 05. 09. 2024 19. 09. 2024 28. 11. 2024 12. 12. 2024   Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (vo štvrtok)

Harmonogram realizácie zberu odpadov pre rok 2024 / 2024-12-31

Vážení obyvatelia a majitelia chalúp, pripravili sme pre Vás kalendár – Harmonogram realizácie zberu odpadov pre rok 2024, na konci príspevku sa nachádza link na stiahnutie pre tlač Na stiahnutie vo forme PDF tu

PAVOL BREIER – PRÍBEHY ZO ZÁZRIVEJ, Zo života pastierov / 2024-10-06

Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a autor, Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy PAVOL BREIER PRÍBEHY ZO ZÁZRIVEJ – Zo života pastierov vo štvrtok 13. júna 2024 o 16.00 hod. vo výstavnej sieni Koridor v Župnom dome v Dolnom […]