Mapa zimnej údržby 2019-2020 / 2020-04-30

Vážení spoluobčania, Obec Zázrivá dostávala v tomto krízovom období množstvo podnetov a sťažností na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Riešila krízový stav na všetkých komunikáciách, prednostne na sprístupnení ciest III. triedy a po ich sprístupnení, pristúpila k riešeniu Vašich telefonických pripomienok. Výkon zimnej údržby ciest a komunikácii v obci zabezpečujeme prostredníctvom externých dodávateľov a vlastného […]

Ples dobrej nálady / 2020-01-18

Pozývame Vás na  PLES DOBREJ NÁLADY 18.01.2020 o 18:00 v KD Zázrivá do tanca hrá DJ Pallo Vstupné 30€ lístky na tel.: 0918 544 940    

Čižmička pre sv. Mikuláša / 2019-12-08

Zázrivská mládež srdečne pozýva rodičov s deťmi na podujatie Čižmička pre sv. Mikuláša, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu (8. decembra) o 16. hodine v Kultúrnom dome Zázrivá. Ako vstupné je detská čižmička, do ktorej deti na konci podujatia dostanú odmenu. Program zahŕňa: 16:00 – 17:00 Umývanie čižmičiek a následné workshopy pre deti 16:30 – […]

NÁVRH VZN OBCE ZÁZRIVÁ č. 6 – 11/2019 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá / 2019-12-16

zazriva

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zázrivá č. 6 – 11/2019 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení […]

NÁVRH VZN OBCE ZÁZRIVÁ č. 7 – 23/2019 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá / 2019-12-14

zazriva

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Zázrivá č. 7 – 23/2019 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2019-12-10

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne od: 10.12.2019 08:00:00 do: 10.12.2019 14:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská […]

Návrh Dodatoku č. 4 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2019-12-15

zazriva

Návrh Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení: Príloha č. 1 Dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej […]

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022 / 2019-12-15

zazriva

Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 – príjmy   Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 – výdaje    

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v Obci Zázrivá / 2020-02-19

UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI ZÁZRIVÁ   Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   u t v á r a m pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29. februára 2020   tieto […]

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií / 2020-02-19

OZNÁMENIE  emailovej adresy     Na základe § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme  emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby do Národnej  rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29. […]

Oznámenie emailovej adresy – žiadosť o hlasovací preukaz / 2020-02-29

OZNÁMENIE emailovej adresy                      Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme  emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29. februára 2020. podatelna@zazriva.com JUDr. Matúš […]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča / 2020-02-29

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 […]

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 / 2020-02-28

Na základe § 60 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou, pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa bude zdržiavať mimo jej […]

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu / 2020-12-31

Do pozornosti Vám dávame unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov “Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Príručka vznikla zo spolupráce OZV NATUR-PACK s organizáciou INCIEN a je vytvorená v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v samosprávach –  Zázrivá variant C. Materiál je určený pre samosprávy a širokú […]

ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 26.09.2019 / 2019-12-31

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 26.09.2019 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 26.09.2019, č. 25-41 2019.  

Cenník vývozu privážaných odpadových vôd zo žúmp / 2020-12-31

Výňatok z cenníka služieb účinného od 1. 10. 2019 Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Jednorazová a opakovaná likvidácia privážaných odpadových vôd pre domácnosti je stanovená paušálne podľa obcí. Cena je za jeden vývoz vozidlom. Výkon služby je vykonávaný na príslušných ČOV: Obec Zázrivá Prvá likvidácia Opakovaná likvidácia Dopravné náklady bez DPH s DPH bez DPH s DPH […]

110. VÝROČIE PRISTÁTIE FRANCÚZSKYCH VZDUCHOPLAVCOV V ZÁZRIVEJ NAD OSADOU KOZINSKÁ / 2020-12-31

Pristátie francúzskych vzduchoplavcov v Zázrivej nad osadou Kozinská, dňa 4. októbra 1909, okolo 13:30 hod. Dňa 8. októbra 2019 sa pri tejto príležitosti konalo slávnostné osadenie pamätného kameňa a informačného panelu. 3. októbra 1909 o 15:00 hod. sa v švajčiarskom meste Schlieren pri Zürichu začali štvrté preteky Gordona Benneta. O deň neskôr, 4. októbra 1909, […]

Uzávera lesnej cesty Zázrivá – Oravská Lesná / 2019-12-07

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo ako správca Lesnej cesty Oravská Lesná-Zázrivá súhlasia s úplnou uzáverou tejto lesnej cesty na dobu vykonania stavby „ Havarijný stav LC Zázrivá – Oravská Lesná – zosuv“ po dohode so stavebníkom MBM GROUP a.s., t.j. od 02.09.2019 do 07.12.2019. Odštepný závod Námestovo Miestneho priemyslu 569, 029 01 […]

NATUR-PACK verejnosti / 2020-09-23

V priebehu tretieho štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálom čierna labuť a pravidelných reportáži YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie. Aktuálne môžete využiť pre vzdelávacie účely informačný plagát “Spoločne vytrieďme farebenejší svet”, […]

Distribúcia kompostérov v zbernom dvore / 2019-12-31

Záhradné kompostéry  si môžete od 18.09.2019 vyzdvihnúť v zbernom dvore v čase prevádzkových hodín a to: Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Kompostovanie sa javí ako najvhodnejší spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe schváleného projektu: „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním” […]

Desatoro bezpečného seniora / 2019-12-31

  Pozrite si príbehy zo života link tu: Odhalili a nakrútili sme príbehy, s akými prichádzajú podvodníci za seniormi. Pozrite si ich aj niekoľko krát a nenechajte sa oklamať. Ukážte krátke filmy aj svojim rodičom, starým rodičom. Aby ich dôverčivosť už nikdy nezneužili naničnhodní podvodníci! Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných […]

ZÁZRIVSKÝ SPEVNÍK JE DOSTUPNÝ VEREJNOSTI! / 2019-12-31

Myšlienka tohto diela sa zrodila už v roku 2016 v hlave Vladimíra Moravčíka. Postupne sa začali zbierať piesne na interné účely Ľudovej hudby Zázrivá a Detského folklórneho súboru Zázrivček. S rastúcim záujmom verejnosti sme sa rozhodli rozbehnúť projekt s názovom Zázrivský spevník. Tento projekt je pilotným projektom na zachovanie zázrivského hudobného herného štýlu. Zámerom tohoto projektu je vytvoriť praktickú zbierku Zázrivských ľudových […]

Zmena v úradných hodinách pre verejnosť / 2019-12-31

zazriva

Vážený občania, obecný úrad Zázrivá oznamuje, že od 01.02.2019 bude zmena v úradných hodinách pre verejnosť na obecnom úrad v Zázrivej nasledovne: Pondelok 7:00 – 15:00 Utorok nestránkový deň Streda 7:00 – 17:00 Štvrtok nestránkový deň Piatok 7:00 – 13:00 V prípade, ak občania budú potrebovať neodkladne niečo vybaviť, pracovníci obce sú prítomní na obecnom […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 / 2019-12-31

Obec Zázrivá oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018. Úroveň vytriedenia […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]

Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2019 – 2021 / 2019-12-31

zazriva

Schválený rozpočet na roky 2019 – 2021 – príjmy   Schválený rozpočet na roky 2019 – 2021 – výdaje  

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2019 / 2019-12-31

zazriva

Plán zasadaní – 2019: Pracovné stretnutia poslancov: 21. 02. 2019 23. 05. 2019 05. 09. 2019 21. 11. 2019 Obecné zastupiteľstvá: 07. 03. 2019 06. 06. 2019 19. 09. 2019 05. 12. 2019 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod.   Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá Miroslav Chudaš Ing. Miroslav Macek Samuel Prílepok Jozef Červeň […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]

Čižmička pre sv. Mikuláša / 2019-12-08

Zázrivská mládež srdečne pozýva rodičov s deťmi na podujatie Čižmička pre sv. Mikuláša, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu (8. decembra) o 16. hodine v Kultúrnom dome Zázrivá. Ako vstupné je detská čižmička, do ktorej deti na konci podujatia dostanú odmenu. Program zahŕňa: 16:00 – 17:00 Umývanie čižmičiek a následné workshopy pre deti 16:30 – […]

Vianočné trhy 2019 / 2019-12-15

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy dňa: 15.12.2019 v KD program: 12:30 hod. MŠ Zázrivá 13:00 hod. FS Senior Vršatec 13:30 hod. ZŠ Zázrivá 14:00 hod. malí heligonkári zo Zázrivej 14:30 hod. DFS Zázrivček 15:00 hod. Ľudová hudba zo Zázrivej 15:30 tanečné vystúpenie ZUŠ Akadémia Muzika 16:00 hod. zasvietenie vianočného stromčeka, starosta obce, […]

Ples dobrej nálady / 2020-01-18

Pozývame Vás na  PLES DOBREJ NÁLADY 18.01.2020 o 18:00 v KD Zázrivá do tanca hrá DJ Pallo Vstupné 30€ lístky na tel.: 0918 544 940