Celkové yýsledky testovania na ochorenie COVID-19 v dňoch 23. a 24.01.2021 v obci Zázrivá / 2021-02-15

OBEC ZÁZRIVÁ Výsledky testovania na ochorenie COVID-19 Celoplošné testovanie v dňoch 23. a 24.01.2021 odberné miesto č.1 ZŠ Zázrivá – počet testovaných = 529 – počet pozitívnych = 1 odberné miesto č.2 KD Zázrivá – počet testovaných = 612 – počet pozitívnych = 5 spolu: – počet testovaných = 1141 – počet pozitívnych = 6 […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY – aktualizácia / 2021-01-27

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne 27.01.2021 08:00:00 do: 27.01.2021 18:30:00 NEBUDE vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

Výsledky z prvého dňa (sobota 23.01.2021) dobrovoľného testovania na ochorenie COVID-19 / 2021-01-28

Vážení občania, Prinášame Vám výsledky z prvého dňa (sobota 23.01.2021) dobrovoľného testovania na ochorenie COVID-19 z pracovísk: 1. miesto testovania budova ZŠ Zázrivá – počet testovaných 364 z toho 1 osoba pozitívna, 2. miesto testovania budova KD Zázrivá – počet testovaných 349 z toho 3 osoby pozitívne. Ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne samotným členom v […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2021-02-10

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne 10.02.2021 08:00:00 do: 10.02.2021 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Povinnosť podať daňové priznanie / 2021-01-31

Obecný úrad Zázrivá oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je každý občan, ktorý v roku 2020 kúpil, zdedil, predal, postavil alebo zbúral nejakú nehnuteľnosť, povinný urobiť daňové priznanie a v súčasnej situácii vyhlásenia lockdownu poslať ho na mail podateľne (podatelna@zazriva.com), alebo […]

Mapa zimnej údržby 2020-2021 / 2021-04-01

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

Obecný úrad otvorený v núdzovom režime / 2021-01-25

Z dôvodu predĺženia núdzového stavu a vyhlásenia lockdownu vládou SR, Obec Zázrivá oznamuje, že počas tohto obdobia, bude obecný úrad otvorený v núdzovom režime. To znamená, že vybavovať sa budú len neodkladné a súrne žiadosti po telefonickom dohovore so zamestnancami obecného úradu v úradných dňoch, to je pondelok , streda, a piatok. V prípade potreby […]

Upozornenie návštevníkov cintorína a výzva pre nájomcov dotknutých hrobových miest / 2021-01-28

Pravdepodobne dňa 27.12.2020 v nočných hodinách padla polovica kmeňa chránenej lipy (pod starým kostolom) pričom druhá polovica kmeňa, ktorá zostala stáť, predstavuje ďalšie riziko ohrozenia zdravia a majetku občanov. V minulosti sme už niekoľko krát žiadali NPMF o súhlas odstráneným tejto lipy, ale vždy naša žiadosť bola zamietnutá ako neodôvodnená. Veríme, že v tomto prípade […]

Ukončenie služieb elektronickej pošty Telekom / 2021-12-31

Spoločnosť Telekom oznámila zákazníkom zrušenie elektronickej pošty. Z tohto dôvodu poskytovanie služieb na e-mailovej adrese obeczazriva@stonline.sk bude ukončené k 31.12.2020. Žiadame Vás pre elektronickú  komunikáciu s obcou – starostom obce Zázrivá používať e-mailovú novú adresu starosta@zazriva.com. Ďakujeme za porozumenie.  

Sčítanie obyvateľov 2021 / 2021-03-31

Základné informácie Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je […]

Výzva na predlženie nájomných zmlúv na hrobové miesta / 2021-12-31

Obec Zázrivá, ako správca miestneho cintorína v Zázrivej, vyzývame nájomcov ktorým uplynie nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2011, doba nájmu 10 rokov) aby sa dostavili pre uzatvorenie dodatku o predlžení nájmu na ďalšie obdobie (10 alebo 30 rokov). Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto […]

Informačný materiál s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii odpadov / 2021-06-01

V priebehu štvrtého štvrťroka 2020 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou. Nájdete v nich náš blog s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov vrátane podcastu a animovaného videa na túto tému, naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, ale aj reportáž na portáli Dobré noviny o predchádzaní vzniku odpadov.  Zvlášť […]

Sčítanie obyvateľov SODB 20201 / 2021-03-31

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na […]

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]

Lesná zver ničí cintorín  / 2021-12-31

  Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]