VEREJNÁ VYHLÁŠKA / 2021-09-30

VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia Žiadateľ – stavebník, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, podal dňa 31. 08. 2021 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia […]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA / 2021-09-30

VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia Žiadateľ – stavebník, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, podal dňa 31. 08. 2021 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia […]

THE RUN SLOVAKIA 2021 / 2021-09-26

V dňoch 24. až 26. Septembra 2021 cez našu obec povedie trasa najdlhšieho štafetového behu na Slovensku z Košíc do Bratislavy – THE RUN SLOVAKIA 2021 – www.therun.sk.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA / 2021-09-24

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania stavby a upustenie od ústneho pojednávania VEREJNÁ VYHLÁŠKA Stavebníci Ing. Katarína Pavlikovská a manžel František Pavlíkovský, bytom Ladožská 1437/6, 040 12 Košice, v zastúpení: VIZUALDK projekt, s.r.o., M.R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, podali dňa 16.08. 2021 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Prestavba […]

Cenník objemových odpadov uložených vo veľkokapacitných kontajneroch / 2021-12-23

Cena objemových odpadov v zbernom dvore v Zázrivej je daná výškou sumy vyfakturovanej zberovou spoločnosťou,  ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z našej obce a vyfakturovanej  sumy za manipuláciu s odpadom externým dodávateľom. Nábytok, matrace, drobný stavebný odpad ako keramika, krytina, obklad atď. –  165,68 €/t. Ľahký izolačný materiál ako polystyrén, izolačná vata atď. –  20,14€/m3. Nebezpečné odpady ako oleje, farby, kyseliny, […]

Letné kino / 2021-10-28

Obec Zázrivá pripravila dňa 27.08.2021 všetkých záujemcov na premietanie filmu Ace Ventura: Zvierací detektív. Film sa mal premietať v amfiteátri, z dôvodu nepriaznivého počasia sme sa presunuli do kultúrneho domu. Premietanie sa realizovalo v súlade platného COVID semafora. Ace Ventura je špecialistom na pátranie po stratených zvieratách. Toto bol jeden z prvých filmov, v ktorom […]

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice / 2021-12-18

Obec Zázrivá na základe získanej dotácie v zmysle zmluvy č.PHZ-OPK1-2018-000556-003 zo dňa 20.09.2018, realizovala rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Názov projektu: “Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice” Výška poskytnutej dotácie: 30 000 € Výška finančných prostriedkov z vlastných zdrojov: 12 474,75 € Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške […]

Mimoriadne núdzové opatrenia – chov ošípaných / 2021-11-10

Na základe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy je vyhlásené s účinnosťou od 3.8.2021 do odvolania mimoriadne núdzové opatrenie v súvislosti s extrémne sa zhoršujúcou situáciou vo výskyte afrického moru ošípaných v SR. V okrese Poprad a Banská Bystrica s nárazníkovou zónou v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok bol zaznamenaný výskyt afrického moru ošípaných u diviakov.  V prílohe sa nachádza Nariadenie pre chovateľov […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-09-29

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne 29.09.2021 08:00 do: 29.09.2021 15:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-09-28

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne : 28.09.2021 08:30 do: 28.09.2021 14:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy […]

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 30. 06. 2021 / 2021-10-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 30.06.2021 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 30.06.2021, č. 29-47/2021.      

Ochrana bytov, rodinných domov a rekreačných objektov / 2021-11-15

Najväčší podiel trestných činov je zisťovaných v oblasti majetkovej kriminality, ide o krádeže vlámaním do bytov, rodinných domov a rekreačných objektov. Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty, pritom ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel, ktoré nie sú vôbec nové a v podstate ich […]

Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020 / 2021-12-10

zazriva

Pripravili sme na zverejnenie Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020  – vo forme PDF na stiahnutie.

Zázrivské dni v Zázrivej 2021 / 2021-10-25

Tohtoročné Zázrivské dni v Zázrivej sa uskutočnili v sobotu 17.7.2021 a začali sa modlitbou sv. ruženca v kostolíku Všetkých svätých. Modlitbu viedol náš pán farár Mgr. Dušan Seman. Modlenie nám spríjemnila spevom Fsk skupina Kýčera a skupina speváčok s gitarou. Zázrivské dni ponúkli svojim návštevníkom hlavne kultúrny program. Hneď na úvod to bolo pásmo piesní […]

Oznam pre majiteľov psov / 2021-12-15

Obec Zázrivá na základe opakovaných sťažností občanov na voľne sa pohybujúcich psov po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu svojich psov po obci. Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či je to pes malého vzrastu, alebo veľký. Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje: · Opustenie psa na verejnom priestranstve […]

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré Vaša obec vytriedila v roku 2020 / 2021-12-15

Vážený pán starosta, naša spoločnosť NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, má s obcou Zázrivá uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.06.2016 v znení Dodatku č. 5 (spolu ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je dohoda o zabezpečení systému združeného nakladania s […]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru / 2021-09-28

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 […]

Miestna knižnica – OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ / 2021-12-31

Miestna knižnica Zázrivá, Stred 149, 027 05 Zázrivá, oznamuje zmenené OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ Pondelok 12:00 – 15:00 Utorok 12:00 – 15:00 Streda 12:00 – 15:00 Štvrtok 12:00 – 15:00 Piatok 12:00 – 15:00 knižnica, kultúrny referent: Mgr. Anna Otrubová 043/58 96 138 kniznica@zazriva.com kultura@zazriva.com

Centrum právnej pomoci / 2021-12-31

Centrum právnej pomoci v územnej pôsobnosti kancelárie Tvrdošín zriadilo konzultačné pracovisko v Dolnom Kubíne na  ulici Obrancov mieru č. 1769 (budova denného centra). V konzultačnom pracovisku budú prebiehať konzultácie 1 x mesačne posledný štvrtok v príslušnom kalendárnom mesiaci v čase od 8:30 do 14:30 hod. Na konzultácie je nutné sa objednať telefonicky v call centre: 0650 105 […]

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2021 / 2021-12-31

Plán zasadaní OZ – 2021:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 22. 04. 2021 29. 04. 2021 10. 06. 2021 24. 06. 2021 09. 09. 2021 23. 09. 2021 25. 11. 2021 09. 12. 2021 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (štvrtok)

Nevyhadzujme peniaze a bioodpad na skládky, nepatria tam! / 2021-12-31

Vážení spoluobčania, Náklady na zavedenie zberu a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu sú finančne veľmi náročné a tieto náklady by sme museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu pokladáme v podmienkach obce Zázrivá za prirodzené a mnohí z Vás kompostovanie uplatňujú v praxi už viacej […]

Ukončenie služieb elektronickej pošty Telekom / 2021-12-31

Spoločnosť Telekom oznámila zákazníkom zrušenie elektronickej pošty. Z tohto dôvodu poskytovanie služieb na e-mailovej adrese obeczazriva@stonline.sk bude ukončené k 31.12.2020. Žiadame Vás pre elektronickú  komunikáciu s obcou – starostom obce Zázrivá používať e-mailovú novú adresu starosta@zazriva.com. Ďakujeme za porozumenie.  

Výzva na predlženie nájomných zmlúv na hrobové miesta / 2021-12-31

Obec Zázrivá, ako správca miestneho cintorína v Zázrivej, vyzývame nájomcov ktorým uplynie nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2011, doba nájmu 10 rokov) aby sa dostavili pre uzatvorenie dodatku o predlžení nájmu na ďalšie obdobie (10 alebo 30 rokov). Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto […]

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]

Lesná zver ničí cintorín  / 2021-12-31

  Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny […]

THE RUN SLOVAKIA 2021 / 2021-09-26

V dňoch 24. až 26. Septembra 2021 cez našu obec povedie trasa najdlhšieho štafetového behu na Slovensku z Košíc do Bratislavy – THE RUN SLOVAKIA 2021 – www.therun.sk.