Možnosť imobilným občanom zaočkovať sa priamo v obci / 2021-04-26

Vážení občania, Žilinský samosprávny kraj ponúka možnosť imobilným občanom zaočkovať sa priamo v obci výjazdovým očkovacím tímom. Upozorňujeme občanov, že pri tejto forme očkovania si nemôžu vybrať druh očkovacej vakcíny, ktorou budú zaočkovaní. Žiadame preto imobilných občanov, ktorí majú záujem o očkovanie, aby sa prihlásili telefonicky na obecnom úrade v Zázrivej najneskôr do 26.04.2021. Telefónne číslo 043/5896231.  

Obecný úrad už otvorený / 2021-08-15

Vážení občania, obecný úrad Zázrivá, oznamuje, že od 19.04.2021 bude obecný úrad už otvorený podľa stanovených úradných dní a to nasledovne: Stránkové dni pre verejnosť – pondelok od 07:00 do 15:00 hod. – streda od 07:00 do 17:00 hod. – piatok od 07:00 do 13:00 hod. Obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00 hod. Nestránkové dni […]

Uvítanie detí do života 2020 / 2021-05-18

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. Aj […]

Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente / 2021-05-28

“Územný plán regiónu Žilinského kraja” oznámenie o zverejnení strategického dokumentu na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja Do dokumentu môžete nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina, v […]

DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE NA OCHORENIE COVID-19 V OBCI ZÁZRIVÁ / 2021-04-17

Obec Zázrivá, z dôvodu vládou zavedeného covid automatu, kedy od 08.02.2021 sa občania, ktorí sú zamestnaní a za prácou cestujú, sa musia preukázať potvrdením o negatívnom teste nie starším ako 7 dní, oznamuje svojim občanom, že v obci Zázrivá bude zriadené jedno odberové miesto. Odberové miesto zriadené nasledovne: Dňa 17.04.2021 (SOBOTA) v budove kultúrneho domu […]

Výsledky (sobota 03.04.2021) dobrovoľného testovania na ochorenie COVID-19 / 2021-04-16

Vážení občania, Prinášame Vám výsledky (sobota 10.04.2021) dobrovoľného testovania na ochorenie COVID-19: počet testovaných 684 z toho 0 osôb pozitívnych. Ďakujeme všetkým zúčastneným.  

POMOC OBETIAM – trestných činov / 2021-06-28

Stali ste sa obeťou trestného činu? Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárasť počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať o existencii a dostupnosti informačných kancelárii pre obete trestných činov. Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-05-05

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od 05.05.2021 08:00   bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Predpokladaný termín […]

Ponuka zamestnania – sociálny pracovník / 2021-05-01

Centrum sociálnych služieb, Andreja Hlinku 234/8, 013 06 Terchová V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Názov pracovnej funkcie: sociálny pracovník Náplň práce: Sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie základného poradenstva v zariadení sociálnych služieb. […]

Sčítanie obyvateľov 2021 v obci Zázrivá / 2021-06-28

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 prebiehalo od 15. februára do 31. marca 2021. V obci Zázrivá využilo elektronické sčítanie 92.45% obyvateľov. Od 1. apríla do 31. októbra 2021 bude prebiehať asistované sčítanie, kedy občanom, ktorým sa z rôznych dôvodov sčítať nepodarilo, pomôžu stacionárni asistenti. Asistované sčítanie obyvateľov Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať […]

K sebe – novín o dianí v Zázrivej v predaji / 2021-05-28

Milí spoluobčania, najnovšie číslo K sebe – novín o dianí v Zázrivej, si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok vo Večierke, v Coop jednote, v obchode na Sihlách aj na obecnom úrade. Imobilní a starší občania, ktorí by mali záujem o donesenie novín domov, nech zavolajú na číslo 0904 993 006.   Ďakujeme a prajeme príjemné […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-04-29

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od 29.04.2021 08:30 do: 29.04.2021 16:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-04-19

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od 19.04.2021 08:30 do: 19.04.2021 14:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, […]

Opakované predlženie núdzového stavu na území celej Slovenskej republiky / 2021-04-28

Vážení spoluobčania, Vláda Slovenskej republiky Uznesením vlády č. 160 zo dňa 17.marc 2021 opakovane predlžuje núdzový stav na území celej Slovenskej republiky s účinnosťou od 20. marca 2021 na obdobie 40 dní. Na stiahnutie link dokumentu vo forme PDF: Uznesenie vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového […]

Nevyhadzujme peniaze a bioodpad na skládky, nepatria tam! / 2021-12-31

Vážení spoluobčania, Náklady na zavedenie zberu a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu sú finančne veľmi náročné a tieto náklady by sme museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu pokladáme v podmienkach obce Zázrivá za prirodzené a mnohí z Vás kompostovanie uplatňujú v praxi už viacej […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 / 2021-06-18

Obec Zázrivá v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020. […]

Ukončenie služieb elektronickej pošty Telekom / 2021-12-31

Spoločnosť Telekom oznámila zákazníkom zrušenie elektronickej pošty. Z tohto dôvodu poskytovanie služieb na e-mailovej adrese obeczazriva@stonline.sk bude ukončené k 31.12.2020. Žiadame Vás pre elektronickú  komunikáciu s obcou – starostom obce Zázrivá používať e-mailovú novú adresu starosta@zazriva.com. Ďakujeme za porozumenie.  

Výzva na predlženie nájomných zmlúv na hrobové miesta / 2021-12-31

Obec Zázrivá, ako správca miestneho cintorína v Zázrivej, vyzývame nájomcov ktorým uplynie nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2011, doba nájmu 10 rokov) aby sa dostavili pre uzatvorenie dodatku o predlžení nájmu na ďalšie obdobie (10 alebo 30 rokov). Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto […]

Informačný materiál s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii odpadov / 2021-06-01

V priebehu štvrtého štvrťroka 2020 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou. Nájdete v nich náš blog s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov vrátane podcastu a animovaného videa na túto tému, naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, ale aj reportáž na portáli Dobré noviny o predchádzaní vzniku odpadov.  Zvlášť […]

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]

Lesná zver ničí cintorín  / 2021-12-31

  Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny […]