Formuláre a dokumenty

Názov
Stavebný úrad - žiadosť odstránenie stavby
Stavebný úrad - ohlásenie zmeny v užívaní
Stavebný úrad - žiadosť o zmenu pred dokončením
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Stavebný úrad - ohlásenie stavebných úprav
Stavebný úrad - žiadosť o vydanie územného rozhodnutia