Oznamy

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 24.10.2014 / 2014-12-09

Zápisnica zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 24. 10. 2014 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1.Otvorenie: p. starosta    privítal 8 prítomných poslancov a  občanov  na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. […]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 24.10.2014, č.: 4/2014 / 2014-12-09

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  24. 10.  2014,  č.:  4 / 2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Petíciu občanov o zachovanie priestorov budovy materskej školy v Zázrivej na vyučovanie deťom materskej školy. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 2. Žiadosť Ivan Skičák-AQ Plus, Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín […]

Návrh VZN č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov / 2014-12-09

Návrh VZN č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej v zmysle § 6 a 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej […]

Návrh VZN č. 18-2/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp / 2014-12-09

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 18-2/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Zázrivá. Obec Zázrivá v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. […]

Pozvánka na ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2014-12-05

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  ustanovujúce  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 5.12.2014  /piatok/   o 15.30 hod.  v kultúrnom dome  v prisálí v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Oznámenie výsledkov […]

Výkup papiera / 2014-12-03

Firma Sagi s.r.o. Žilina, realizuje opakovaný výkup papiera (približne každé 3 mesiace prípadne podľa potreby). Výkupca zberový papier odváži priamo vo vozidle a vymení za toaletný papier alebo finančnú hotovosť. Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartónovej krabici alebo igelitke. […]

Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca / 2014-11-30

Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca

Obec Zázrivá v spolupráci s Farským úradom Zázrivá, vás srdečne pozývajú prežiť spoločne duchovné nedeľné (30.11.2014) popoludnie. Začneme  o 15:00 v starom kostolíku modlitbou vešpier, po jej skončení pôjdeme spoločne v sprievode na námestie, kde bude posvätený a rozsvietený prvou „sviecou“ spoločný adventný veniec. Všetkých vás srdečne pozývame.

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2014 / 2014-11-28

N Á V R H Dodatku č. 1  ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 7 – 21/2013, zo dňa 13. 12. 2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení v zmysle  zákona č. 582/2004 Z.Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a […]

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ NA ROK 2015 / 2014-11-28

Výdavková časť rozpočtu – na stiahnutie v PDF Príjmová časť rozpočtu – na stiahnutie v PDF