Oznamy

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej / 2012-07-30

Z á p i s n i c a zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 25. 05. 2012 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.   Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1.Otvorenie: p. starosta    privítal 7  prítomných poslancov , občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili. 2.   Určenie zapisovateľa […]

UZNESENIE OZ zo dňa: 25. 05. 2012 / 2012-07-30

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 25.05.2012, č.:2/2012. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu pre p. Ivetu Kozákovú, Stred 87, Zázrivá. 2.Žiadosť p. Ing. Františka Smiška s manž., bytom Bieloruská 5, Michalovce o poskytnutie súčinnosti pri realizácii protipovodňových opatrení. 3.Žiadosť p. Albína Chudaša, Havrania 34, Zázrivá o finančný príspevok na […]

Kolo nás – sčítanie krojovaných / 2012-07-22

Oblečte si kroj a prijdite do Zázrivej na sčítanie krojovaných –  21.7.2012. 11:00 hod.   Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Zázrivej 12:00 hod.   ľudový sprievod, vystúpenie DFS Zázrivček „Kolo nás ?!“ sčítanie krojovaných

Súťaž vo výrobe syrových korbáčikov / 2012-07-21

  Prosíme tých, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže vo výrobe syrových korbáčikov na Zázrivských Dňoch 2012, aby sa prihlásili na tel. č.: 0907 476 063, 09158 66382, 043 5823 232, 043 5896 138 u pani Papalovej alebo osobne na obecnom úrade, prípadne e-mailom na karol.karcol@gmail.com. Prihlásiť sa môžete najneskôr v deň súťaže t.j. sobota […]

Separujeme odpad v Mikroregióne Terchovská dolina / 2012-06-30

Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na ŽP Projekt Mikroregiónu Terchovská dolina: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov Mikroregiónu Terchovská dolina Každý z nás ročne „vyrobí“ takmer 350 kg komunálneho odpadu. Množstvo výrobkov, obalov na jedno použitie, a pokazených vecí, pre ktoré momentálne nenachádzame využitie, dnes väčšinou vyhodíme do jednej odpadovej nádoby. A […]

Slávnostné uvítanie do života / 2012-06-28

„Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa s úsmevom malého dieťatka, to nie je rozprávka , to je už život sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.“ Obec Zázrivá pripravila dňa 20.5.2012 „Slávnostné privítanie detí do života“, ktorého sa zúčastnili detičky narodené v roku 2011. Rodičia si z rúk pána starostu Matúša Mnícha prevzali balíčky pre […]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej – pozvánka / 2012-06-28

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 28.06.2012 /štvrtok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba  návrhovej  komisie. 4. Rôzne […]

Výberové konanie na ťažbu dreva / 2012-06-10

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá IČO: 14224976, DIČ: 2020562104, Telefón/fax: 043/5896229, mobil: 0915 896972, email: urbarzazriva@dkubin.sk V Zázrivej  22.5.2012   VEC: Výberové konanie na ťažbu dreva Urbár, pozemkové spoločenstvo Zázrivá vyhlasuje výberové konanie na prevedenie  prebierok  v porastoch Urbáru v Zázrivej. Záujemcovia o tieto práce sa môžu prihlásiť do 10.06.2012 v kancelárii Urbáru v […]

Deň Zeme / 2012-05-30

22. apríla 2012 si ľudia na celom svete pripomenuli Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa obec Zázrivá zapojila do čistenia svojho okolia. Pracovníci menších obecných služieb vyčistili úsek zhruba 4 km popri hlavnej ceste „od Sokola“ po dolinskú križovatku. Nazbierali vyše 30 vriec rôzneho odpadu, niečo okolo pol tony, prevažne plastové fľaše, pneumatiky, plechovky… Ďakujeme […]

zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2012-05-25

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta Mgr. Matúš Mních obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 25. 05. 2012 / piatok/ o 15.30 hod, na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1.    Otvorenie zasadnutia. 2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. […]