Oznamy

Zverejňujeme výsledky sčítania / 2022-12-18

Sčítanie svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 nadviazalo na dlhú históriu cenzov na území Slovenska, zároveň znamenalo odchod od tradičného sčítania. Jeho realizácii predchádzala náročná koncepčná a metodická príprava, išlo o prvé plne elektronické a prvé integrované sčítanie v SR. Zverejňujeme výsledky sčítania Zoznámte […]

Dodatok č. 8 k VZN Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-12-18

Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení: Príloha č. 1 Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce   […]

Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021 / 2022-12-18

zazriva

Pripravili sme na zverejnenie Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021, vo forme PDF na stiahnutie.    

Novo otvorená GYNEKOLOGICKÁ ambulancia a AMBULANCIA PEDIATRICKEJ GYNEKOLÓGIE v Terchovej / 2022-12-15

Novo otvorená GYNEKOLOGICKÁ ambulancia a AMBULANCIA PEDIATRICKEJ GYNEKOLÓGIE – Višnovskí s.r.o. v Terchovej ponúka: Komplexnú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve. Máme príjemný a ochotný zdravotnícky personál s dlhoročnými skúsenosťami. Všetky štandardné pôrodnícke a gynekologické vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Dátum: od 1. júna 2022 Miesto: Zdravotné stredisko Terchová ulica Sv. Martina 273, […]

Srdce na dlani – Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva / 2022-11-12

Čo je Srdce na dlani Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením […]

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu / 2022-10-15

Pekný deň,  NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN  pripravil pre partnerské samosprávy aktualizovanú a rozšírenú verziu najobsiahlejšej príručky o triedení odpadov na Slovensku. Známa je pod názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu a na bezplatné stiahnutie je k dispozícií na webových stránkach www.naturpack.sk a www.incien.sk. Aktuálna verzia bola doplnená o časti venované triedeniu kuchynského bioodpadu, použitých tukov a olejov a samostatne sa venujeme […]

Ukončenie termínu podania žiadosti – aktualizácia Územného plánu obce Zázrivá doplnok č.3 / 2022-09-28

Obec Zázrivá, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 otvára možnosť doplnenia – aktualizáciu Územného plánu obce Zázrivá a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona. Cieľom spracovanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce je zmeniť a doplniť […]

Zazrivský hasič získal vyznamenanie – čestný titul „Rad Čestného hasičstva DPO SR“ / 2022-09-18

Dňa 24. mája 2022 boli v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky udelené vyznamenania schválené Prezídiom DPO SR. Z rúk prezidenta DPO SR hlavného inšpektora Pavla Ceľucha, za prítomnosti viceprezidenta DPO SR generálneho inšpektora Ing. Zoltána Tánczosa, PhD. bolo odovzdané vysoké vyznamenanie “Rad Čestného hasičstva Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky nášmu občanovi pánovi Jánovi Štyrákovi, […]

Čierna skládka stavebného odpadu v dolinskom potoku / 2022-09-15

Ľahostajnosť a drzosť niektorých ľudí naozaj nepozná hranice. Napriek tomu, že sa všade hovorí o ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, ešte stále sa medzi nami nájdu aj takí jedinci, ktorým tieto slová vôbec nič nehovoria, tak ako je to na uvedených fotografiách – stavebný odpad, lokalita Tesná Dolina zo dňa 02.05.2022. Žiadame Vás a upozorňujeme nielen […]

UPOZORNENIE: SENIORI POZOR! / 2022-09-12

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia rôznymi vymyslenými legendami a rôznymi emotívnymi príbehmi navodia v senioroch stresovú situáciu. V tejto súvislosti Policajný zbor: 1. Upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a […]