Oznamy

Kalendár 2024 – Takto sme si tu nažívali / 2024-02-15

Milí občania! Obec Zázrivá aj tento rok bude v priebehu vianočných sviatkov, distribuovať kalendáre ako darček, do každej domácností v našej obci prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva. Kalendáre obsahujú tentokrát zábery zo života, udalostí v roku a našej malebnej prírody. V prípade, že kalendár Vám nebude do konca januára 2024 domov doručený, môžete si ich vyzdvihnúť […]

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny / 2024-02-14

Obec Zázrivá, na základe žiadosti žiadateľa: Mária Ligasová, Stred 1, 027 05 Zázrivá, zo dňa 07.02.2024 o výrub drevín rastúcich na pozemku pare. č. C-KN 1041/1 v k.ú. Zázrivá, oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne […]

FAŠIANGY V ZÁZRIVEJ 2024 / 2024-02-13

Obec Zázrivá v spolupráci s FS Kýčera a dobrovoľníkmi Vás pozývajú na Fašiangy v Zázrivej dňa 13.2.2024 v KD Zázrivá. Program: fašiangový sprievod od 15.00 hod. v časti Ústredie Večerný program sa začne fašiangovým  posedením od 18.00. hod. Pochovávanie basy 22.00 hod Zároveň Vás pozostalá rodina zosnulej basy pozýva na posedenie v dobrej pohode, veselej nálade pri hudbe, heligónkach a malom občerstvení.  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie / 2024-02-12

Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe § 90 stavebného zákona prerokoval žiadosť o […]

Riešenie migračných výziev v obci Zázrivá / 2024-02-11

Popis projektu: Obec Zázrivá získala finančný príspevok v súvislosti s vykonanými prácami a vynaloženými výdavkami, ktorými reflektovala na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine prostredníctvom zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s […]

Klasické šípky MASTER 3 / 2024-02-10

Šipkarsky Klub Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú na turnaj  Klasické šípky MASTER 3 10.02.2024, 11:0 hod., SOBOTA v KD Zázrivá – Súťažiť sa bude na 24 terčoch +1 na pódiu, skupiny KO pavúk (501 DO) Hrať sa bude podľa pravidiel ZŠO a body budú započítané do rebríčka ZŠO Slovak Steel Darts Zápis výsledkov: pomocou […]

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR MASTD na roky 2023 – 2027 / 2024-02-07

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) Obstarávate!’, Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Nám. sv. Floriána 1, 013 03 Varín, doručil dňa 09.01.2024 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. […]

Fašiangovská ľudová zábava / 2024-02-03

Adrián a kolektív vás Všetkých pozýva 03.02.2024 na Fašiangovskú Ľudovú Zábavu do Kultúrneho domu Zázrivá. Od 16:00 sa deti môžu tešiť na detskú Kinder párty spojenú z atrakciami a súťažami. Od 21:00 odštartujeme hlavnú zábavu pre dospelých. Vstupné na akciu od 21:00 bude 2€ O občerstvenie bude samozrejme postarané. Adrian a kolektív sa už teraz […]

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023 (HFCS) / 2024-01-28

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností […]

Vianočné trhy 2023 / 2024-01-28

Čas radosti a veselosti nastal svetu. Tíško znejú koledy, Tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia. V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomujeme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním […]