Oznamy

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 / 2022-06-18

Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2021. Úroveň […]

Ročný štatistický výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 / 2022-06-18

Doplnenie povinnosti obce v roku 2022 je uvedené v § 81 ods. 7 písm. j) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom jej celé znenie je nasledovné: „Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho […]

Transparentný účet pre humanitárnu pomoc Ukrajine / 2022-06-18

Vážení občania. Obec Zázrivá zriadila transparentný účet, ktorý bude v nasledujúcom období slúžiť na finančnú zbierku pre občanov, ktorí utekajú pred vojenským konfliktom a sú ubytovaní v Zázrivej. V súčasnej situácii je finančná pomoc najflexibilnejšia. Podľa vášho zváženia môžete finančne podporiť tu: Názov bežného účtu pre účely zverejnenia: OBEC ZÁZRIVÁ-POMOC UKRAJINE Číslo transparentného účtu: SK03 […]

máj symbolizuje zdravie / 2022-06-18

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Spoločný […]

Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021 – návrh / 2022-06-18

zazriva

Pripravili sme na zverejnenie Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021 – návrh, vo forme PDF na stiahnutie.    

NÁVRH – Dodatok č. 8 k VZN Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-06-17

NÁVRH – Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení: Príloha č. 1 Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej […]

NÁVRH – VZN č. 14 – 08/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-06-17

 NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 08/2022  o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a […]

VZN č. 14 – 08/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-06-17

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 08/2022  o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle […]

Preventívne opatrenia súvisiacich s výskytom medveďa hnedého / 2022-06-15

V zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 15.7.2021 o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého Vás ako samosprávu, ktorej sa týka preventívny režim v zmysle vyhlášky č. 371/2015 (§18 a príloha č. 19), týmto žiadame o zverejnenie našej prvej reportáže k tejto téme na svojich komunikačných kanáloch (webové sídlo, sociálne siete a pod.). […]

Uvítanie detí do života 2020 / 2022-06-12

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. V […]