BURZA JAR – LETO – ZMENA!!! / 2019-03-29

Pozývame Vás BURZA JAR – LETO Oblečenie–obuv-hračky-knihy-kočíky-bicykle-kolobežky,….. Kde: Kultúrny dom Zázrivá Kedy: Predaj: 05.04.2019 (piatok) od 8,00-15,00h Zber: 04.04.2019 (štvrtok) od 15,00-17,00h Výdaj: 05.04.2019 (piatok) od 15,00-16,30h POZOR: Prijímame len označené veci spolu s očíslovaným zoznamom: (príklad -1. Hedviga Zázrivcová, červené tričko, 1 euro alebo 2. HZ, červené tričko, 1 euro).  

Marec mesiac knihy v našej knižnici / 2019-05-18

V rámci Marca mesiaca knihy a Dňa ľudovej rozprávky Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka usporiadala dňa 13.03.2019 podujatia pre žiakov základnej a materskej školy. Hneď v úvode si žiaci 1. ročníka precvičili svoje pocity farebnou kockou s tváričkami. Úlohou žiakov bolo rozlíšiť základné emócie výrazu tváričiek. Pomocou šiestich stien […]

ORAVSKÉ KRPČEKY 2019 / 2019-07-15

Dňa 14.03.2019 sa Detský folklórny súbor Zázrivček zúčastnil regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych súborov s názvom „ORAVSKÉ KRPČEKY“ v Nižnej. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti, rozvíjať zručnosti a umelecko-odborný rast kolektívov prostredníctvom prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov. V konkurencii […]

ZÁZRIVSKÝ SPEVNÍK JE DOSTUPNÝ VEREJNOSTI! / 2019-12-31

Myšlienka tohto diela sa zrodila už v roku 2016 v hlave Vladimíra Moravčíka. Postupne sa začali zbierať piesne na interné účely Ľudovej hudby Zázrivá a Detského folklórneho súboru Zázrivček. S rastúcim záujmom verejnosti sme sa rozhodli rozbehnúť projekt s názovom Zázrivský spevník. Tento projekt je pilotným projektom na zachovanie zázrivského hudobného herného štýlu. Zámerom tohoto projektu je vytvoriť praktickú zbierku Zázrivských ľudových […]

Voľby prezidenta SR konané dňa 16.03.2019 v Zázrivej / 2019-03-28

Voľby prezidenta SR konané dňa 16.03.2019 v Zázrivej     okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet osôb zapísaných v zozname voličov 1147 1030 2177 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 637 485 1122 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 637 485 1122 Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 633 481 1114     […]

Zmena v úradných hodinách pre verejnosť / 2019-12-31

Vážený občania, obecný úrad Zázrivá oznamuje, že od 01.02.2019 bude zmena v úradných hodinách pre verejnosť na obecnom úrad v Zázrivej nasledovne: Pondelok 7:00 – 15:00 Utorok nestránkový deň Streda 7:00 – 17:00 Štvrtok nestránkový deň Piatok 7:00 – 13:00 V prípade, ak občania budú potrebovať neodkladne niečo vybaviť, pracovníci obce sú prítomní na obecnom […]

Radón a zdravie obyvateľstva / 2019-06-15

V súvislosti z prebiehajúcim monitoringom radónu v našej obci, sme pre Vás pripravili pár základných informácií ohľadom tejto problematiky. 1) ČO JE RADÓN? Radón je prírodný rádioaktívny plyn bez chuti a zápachu, ktorý sa nachádza všade okolo nás. Vzniká v pôde a v horninách postupnou premenou uránu, odkiaľ sa uvoľňuje do – pôdneho vzduchu, – […]

Oznámenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií / 2019-05-25

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 79 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, konaných dňa […]

Oznámenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 / 2019-05-25

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, konaných dňa 25. mája 2019 podatelna@zazriva.com JUDr. […]

UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI ZÁZRIVÁ / 2019-05-25

UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI ZÁZRIVÁ Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u t v á r a m pre voľby do Európskeho parlamentu konaných dňa 25. mája  2019 tieto volebné okrsky a zároveň určujem […]

Komu zverujeme svoje tajomstvá? / 2019-03-28

Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne usporiadala dňa 21. februára 2019 podujatia pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Postupne knižnicu navštevovali jednotlivé ročníky aj s pani učiteľkami. Úvod podujatia patril predstaveniu literatúry pre mládež. Venovali sme sa témam týkajúcich sa dospievania mládeže prostredníctvom otázok: „Komu zverujeme svoje […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 / 2019-12-31

Obec Zázrivá oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018. Úroveň vytriedenia […]

Mapa zimnej údržby 2018-2019 / 2019-04-28

Vážení spoluobčania, Obec Zázrivá dostávala v tomto krízovom období množstvo podnetov a sťažností na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Riešila krízový stav na všetkých komunikáciách, prednostne na sprístupnení ciest III. triedy a po ich sprístupnení, pristúpila k riešeniu Vašich telefonických pripomienok. Výkon zimnej údržby ciest a komunikácii v obci zabezpečujeme prostredníctvom externých dodávateľov a vlastného […]

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – Informácie pre voliča / 2019-05-25

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča   I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.   II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, […]

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním / 2019-08-30

Obec Zázrivá na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255. Prijímateľ: Názov: Obec Zázrivá Sídlo: Stred 409, 027 05 Zázrivá IČO: 00 315 010 Kód projektu: 310011K846 Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Celkové finančné náklady: 109 500,00 EUR Výška nenávratného finančného príspevku: 104 025,00 EUR Hlavným […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]

Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2019 – 2021 / 2019-12-31

Schválený rozpočet na roky 2019 – 2021 – príjmy   Schválený rozpočet na roky 2019 – 2021 – výdaje  

CENA ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2018 / 2019-05-19

Cenu za „Aktívne občianstvo a ľudskosť“ v Žilinskom kraji udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK). Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a ľudského prístupu. Nominovaná bola aj naša obec Zázrivá, kde sme získali ocenenie Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži Ocenenie sa konalo 13. […]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2019 / 2019-12-31

Plán zasadaní – 2019: Pracovné stretnutia poslancov: 21. 02. 2019 23. 05. 2019 05. 09. 2019 21. 11. 2019 Obecné zastupiteľstvá: 07. 03. 2019 06. 06. 2019 19. 09. 2019 05. 12. 2019 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod.   Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá Miroslav Chudaš Ing. Miroslav Macek Samuel Prílepok Jozef Červeň […]

Meranie radónu v Zázrivej / 2019-05-28

Odo dnes  po dobu 1 roka sa bude v obci Zázrivá vo vybraných obydliach vykonávať meranie radónu. Čo je radón? – vzácny plyn – rádioaktívny – bez farby a zápachu – chemicky neaktívny Vyskytuje sa prirodzene vo všetkých zložkách prírodného prostredia (vzduch, voda, pôda, horninové prostredie). Prečo merať radón ? Je radón nebezpečný? – radón […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]

Popoludnie s farbičkami / 2019-03-31

Obec Zázrivá pozýva všetky deti na Popoludnie s farbičkami 31.3.2019 o 13.00 hod. do kultúrneho domu 13.00 hod. premietanie rozprávky a po jej skončení kreslenie