DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE NA OCHORENIE COVID-19 V OBCI ZÁZRIVÁ / 2021-03-06

Obec Zázrivá, z dôvodu vládou zavedeného covid automatu, kedy od 08.02.2021 sa občania, ktorí sú zamestnaní a za prácou cestujú, sa musia preukázať potvrdením o negatívnom teste nie starším ako 7 dní, oznamuje svojim občanom, že v obci Zázrivá bude zriadené jedno odberové miesto. Odberové miesto zriadené nasledovne: Dňa 06.03.2021 (SOBOTA) v budove kultúrneho domu […]

NOVÉ OPATRENIA OD STREDY 3.3.2021 / 2021-03-22

Vážení občania, v zmysle Uznesenia vlády č. 123 zo dňa 28.02.2021, ktorým sa sprísňujú protiepidemiologické opatrenia, Vás chceme požiadať, aby ste znížili mobilitu a pohybovali sa na verejných priestranstvách, v obchodoch a na úradoch len v najnevyhnutejších situáciách. Zároveň Vás žiadame, aby ste dodržiavali hlavne nosenie rúšok, respirátorov, dezinfekciu rúk a v prípade, že sa vás týka karanténne opatrenie, aby ste ho […]

Výsledky (sobota 27.02.2021) dobrovoľného testovania na ochorenie COVID-19 / 2021-03-06

Vážení občania, Prinášame Vám výsledky (sobota 27.02.2021) dobrovoľného testovania na ochorenie COVID-19: počet testovaných 606 z toho 8 osôb pozitívnych. Ďakujeme všetkým zúčastneným.  

Imunitné balíčky najzraniteľnejším / 2021-03-28

Najlepším „bojovníkom“ proti akémukoľvek ochoreniu, nie len COVID-19 je silný imunitný systém. Čím je silnejší a odolnejší, tým ľahšie si poradí s infekciou a zmierni priebeh ochorenia. Obec Zázrivá sa rozhodla z dôvodu pandémie COVID 19, ktorá v súčasnosti postihuje našu krajinu, pre dôchodcov nad 65 rokov (421 seniorov) pripraviť ochranné pomôcky a vitamíny. Imunitné […]

Sčítanie obyvateľov 2021 / 2021-03-31

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v obci Zázrivá 👆    Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 […]

Mapa zimnej údržby 2020-2021 / 2021-04-01

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

Sčítanie obyvateľov SODB 20201 / 2021-03-31

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-03-09

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od 09.03.2021 08:30 do: 09.03.2021 13:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-03-10

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od 10.03.2021 08:00 do: 10.03.2021 18:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 10.12.2020 / 2021-03-15

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 10.12.2020 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 10.12.2020, č. 50-79 2020.  

Ukončenie služieb elektronickej pošty Telekom / 2021-12-31

Spoločnosť Telekom oznámila zákazníkom zrušenie elektronickej pošty. Z tohto dôvodu poskytovanie služieb na e-mailovej adrese obeczazriva@stonline.sk bude ukončené k 31.12.2020. Žiadame Vás pre elektronickú  komunikáciu s obcou – starostom obce Zázrivá používať e-mailovú novú adresu starosta@zazriva.com. Ďakujeme za porozumenie.  

Výzva na predlženie nájomných zmlúv na hrobové miesta / 2021-12-31

Obec Zázrivá, ako správca miestneho cintorína v Zázrivej, vyzývame nájomcov ktorým uplynie nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2011, doba nájmu 10 rokov) aby sa dostavili pre uzatvorenie dodatku o predlžení nájmu na ďalšie obdobie (10 alebo 30 rokov). Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto […]

Informačný materiál s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii odpadov / 2021-06-01

V priebehu štvrtého štvrťroka 2020 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou. Nájdete v nich náš blog s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov vrátane podcastu a animovaného videa na túto tému, naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, ale aj reportáž na portáli Dobré noviny o predchádzaní vzniku odpadov.  Zvlášť […]

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]

Lesná zver ničí cintorín  / 2021-12-31

  Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny […]