POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2020-06-13

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej  na deň: 13.06.2020 / PIATOK / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej […]

Kontajner na textil premiestnený / 2020-09-15

Kontajner na textil je premiestnený spred kultúrneho domu k zbernému dvoru v Zázrivej. Prístup k kontajneru je neobmedzený. V prípade, že je nádoba na šatstvo plná žiadame Vás, aby ste textil zanechali v zaviazanom igelitom vreci. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Ďakujeme.

Obecný úrad otvorený / 2020-07-19

zazriva

Obecný úrad v Zázrivej bude od 20. 05. 2020, otvorený v úradných dňoch a to nasledovne: pondelok od: 7.00 hod. do 15.00 hod. streda od: 7.00 hod. do 17.00 hod. piatok od: 7.00 hod. do 13.00 hod.   Žiadame občanov, aby vstupovali na Obecný úrad s rúškom, po jednom, prípadne dodržiavali od seba patričný odstup.

8. máj výročie ukončenia druhej svetovej vojny / 2020-06-25

Druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939 prepadnutím Poľska nacistickým Nemeckom a pre Európu oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23:01 podpisom kapitulácie v Berlíne. Ďakujeme za oslobodenie.  V Zázrivej nezabúdame.  

Obnovenie spojov na sväté omše / 2020-06-15

Obnovenie spojov na sväté omše

Vážený občania,   V súvislosti s uvoľňovaním obmedzení  týkajúcich sa ochorenia   COVID-19  od  nedele 10.5.2020  Arriva – Liorbus  obnovuje  premávku spojov slúžiacich  na dovoz a odvoz  účastníkov na  sväté omše v našej obci. Spoje budú premávať  v rovnakých  časoch a na rovnakých  trasách  ako pred vyhlásením opatrení. Ostatné spoje naďalej premávajú  ako počas letných  školských […]

ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 09.04.2020 / 2020-06-15

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 09.04.2020 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 09.04.2020, č. 01-13 2020.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov / 2020-06-18

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 […]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 / 2020-06-15

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS- CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. […]

Výzva na dodržiavanie nosenie rúšok na verejných priestranstvách / 2020-08-15

Vážení návštevníci obce Zázrivá, na základe podnetu obyvateľov obce Zázrivá, dôrazne žiadame všetkých vlastníkov chát, ale aj náhodných návštevníkov našej obce, aby dodržiavali nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky na nosenie rúšok na verejných priestranstvá, ale aj po potulkách prírodou. Snažíme sa chrániť svoje zdravie a hlavne zdravie svojich seniorov. Vážení návštevníci a chatári, prosíme a […]

Rozhodnutie MŠ SR o predĺžení mimoriadneho prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení / 2020-06-15

Rozhodnutie MŠ SR o predĺžení mimoriadneho prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a) mimoriadne prerušuje […]

Zberný dvor otvorený podľa obvyklých pracovných hodín / 2020-08-28

Obec Zázrivá oznamuje, že od dnešného dňa t.j. 30.03.2020 bude zberný dvor otvorený podľa obvyklých pracovných hodín, t.j.: – pondelok od 09:00 hod. do 17 hod. – stredu od 09:00 hod. do 17 hod. – sobotu od 09:00 hod. do 17 hod. Zároveň upozorňujeme občanov, že aj tu treba dodržiavať nosenie rúšok, rukavíc a dodržiavať […]

Udelenie Pamätnej medaily ministra obrany SR / 2020-06-15

Starosta obce Zázrivá JUDr. Matúš Mních prebral z rúk ministra obrany SR Pamätnú medailu k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny pre Obec Zázrivá – osada Plešivá.

Posila našich dobrovoľných hasičov – nové auto IVECO / 2020-06-20

V pondelok 24.2.2020 starosta obce s členmi nášho dobrovoľného hasičského zboru prevzali z rúk Ministerky vnútra Denisy Sakovej nové zásahové auto IVECO kompletnou výbavou. Auto bude slúžiť našim hasičom na ochranu majetku a životov našich  spoluobčanov. Ďakujeme.  

Plán zasadaní na rok 2020 / 2020-12-31

zazriva

Pracovné stretnutia poslancov: 27. 02. 2020 28. 05. 2020 10. 09. 2020 26. 11. 2020 Obecné zastupiteľstvá: 12. 03. 2020 11. 06. 2020 24. 09. 2020 10. 12. 2020 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (vo štvrtok)

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej / 2020-12-31

Obec Zázrivá v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, získala financie na projekt “Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej” – číslo zmluvy IROP-Z-302021K445-222-13 s podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to […]

Stláčajte, prosím, OBALY! / 2020-06-28

Pekný deň, dovoľte nám touto cestou Vás požiadať o súčinnosť pri priblížení nášho predvianočného apelu Vašim občanom v súvislosti s triedením odpadov počas vianočných sviatkov. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, zároveň však aj sviatky, kedy sa nárazovo tvorí najviac odpadov. Nikdy počas roka nie je dôležitejšie správne triedenie odpadov ako práve počas tohto obdobia, kedy […]

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu / 2020-12-31

Do pozornosti Vám dávame unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov “Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Príručka vznikla zo spolupráce OZV NATUR-PACK s organizáciou INCIEN a je vytvorená v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v samosprávach –  Zázrivá variant C. Materiál je určený pre samosprávy a širokú […]

Cenník vývozu privážaných odpadových vôd zo žúmp / 2020-12-31

Výňatok z cenníka služieb účinného od 1. 10. 2019 Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Jednorazová a opakovaná likvidácia privážaných odpadových vôd pre domácnosti je stanovená paušálne podľa obcí. Cena je za jeden vývoz vozidlom. Výkon služby je vykonávaný na príslušných ČOV: Obec Zázrivá Prvá likvidácia Opakovaná likvidácia Dopravné náklady bez DPH s DPH bez DPH s DPH […]

110. VÝROČIE PRISTÁTIE FRANCÚZSKYCH VZDUCHOPLAVCOV V ZÁZRIVEJ NAD OSADOU KOZINSKÁ / 2020-12-31

Pristátie francúzskych vzduchoplavcov v Zázrivej nad osadou Kozinská, dňa 4. októbra 1909, okolo 13:30 hod. Dňa 8. októbra 2019 sa pri tejto príležitosti konalo slávnostné osadenie pamätného kameňa a informačného panelu. 3. októbra 1909 o 15:00 hod. sa v švajčiarskom meste Schlieren pri Zürichu začali štvrté preteky Gordona Benneta. O deň neskôr, 4. októbra 1909, […]

NATUR-PACK verejnosti / 2020-09-23

V priebehu tretieho štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálom čierna labuť a pravidelných reportáži YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie. Aktuálne môžete využiť pre vzdelávacie účely informačný plagát “Spoločne vytrieďme farebenejší svet”, […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]