„PODIEĽAJTE SA NA ROZVOJI NÁŠHO – VÁŠHO ÚZEMIA“ / 2014-10-24

mas2

Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ MIESTNA   AKČNÁ    SKUPINA Belá • Dolná Tižina • Gbeľany • Kotrčiná Lúčka • Krasňany • Lutiše • Lysica • Mojš • Nededza  Nezbudská Lúčka • Stráňavy • Stráža • Strečno • Teplička nad Váhom • Terchová • Varín • Zázrivá Vás pozýva na ROKOVANIE PRACOVNEJ SKUPINY „SAMOSPRÁVA“ POTREBY, [...]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2014-10-24

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 24.10. 2014 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej komisie. 4. [...]

Deti v knižnici – Neobyčajné stretnutia s literatúrou / 2015-03-28

nk2

Dňa 14.októbra 2014 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej uskutočnili v dopoludňajších hodinách podujatia. Podujatia boli organizované v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Deti  z materskej školy zaujalo čítanie z knižky Tuláčik a Klára. Pôvabná, usmievavá kniha o dvoch priateľoch – Kláre a psíkovi Tuláčikovi, ako sa učia riešiť životné problémy. [...]

V skanzene postavia včelín / 2015-03-28

Orava-vcelin

Návštevníci kultúrnych podujatí budú môcť obdivovať presklený úľ so včelami. Aktívni rodičia úspešne rozširujú detský skanzen pri materskom centre Ovečkovo. Presťahovali starý včelín „Chceli sme deťom dopriať viac čerstvého vzduchu,” hovorí Zuzana Makarová, vedúca materského centra Ovečkovo. „Preto sme sa rozhodli postaviť detský skanzen.” Zatiaľ v ňom stojí zrubový domček, humno, studňa, hojdačka, lavičky. Všetko [...]

Seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka” / 2014-11-06

Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK

POZVÁNKA odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka” Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK v spolupráci s OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vás pozývajú na odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka“, ktorého cieľom je informovať verejnosť o  nových technológiách v poľnohospodárskej výrobe, poistení a rizikách v poľnohospodárstve, financovaní v poľnohospodárskej výrobe a Spoločnej [...]

Komunálne voľby 2014 / 2014-11-15

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Zázrivej 15.novembra 2014 Miestna volebná komisia v Zázrivej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Matúš Mních, JUDr., 52 ročný,    starosta, Zázrivá – Havrania 37, SMER – sociálna demokracia   [...]

Najstaršie rodiny obce Zázrivá / 2014-12-31

nr7

V spolupráci z PhDr. Jurajom  Laššuthom sme pre Vás spracovali mená obyvateľov Zázrivej od najstarších čias po rok 1774 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb. Viac informácii nájdete tu: Najstaršie rodiny obce Zázrivá

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá / 2014-12-31

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá Prihlasovať sa môžete emailom: mcoveckovo@centrum.sk telefonicky: 0949 857 146 alebo pri osobnom stretnutí… Začíname už od OKTÓBRA!!! Môžete sa ku nám pripojiť aj v priebehu roka… ČLENSKÉ: 1 euro/mesiac na dospelého, deti zdarma KTO  SME? Materské centrum OVEČKOVO je skupina mamičiek a ich detí, ktorej cieľom je [...]

Zverejnenie informácie – nárok na prídavok na dieťa u detí, ktoré dosiahli vek 16 rokov / 2014-10-28

Žiadosť o zverejnenie informácie V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších právnych predpisov § 17 sa na Vás v rámci spolupráce a súčinnosti obraciame s požiadavkou zverejniť pre občanov Vašej obce nasledovnú informáciu: S účinnosťou od 01.09. príslušného kalendárneho roku sa každoročne prehodnocuje nárok na prídavok na dieťa u detí, ktoré dosiahli vek 16 rokov. Preto je potrebné, aby rodičia ako poberatelia prídavku na dieťa najneskôr do 30.09.2014 predložili platiteľovi prídavku na dieťa, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska u detí, ktoré dosiahli tento vek potvrdenie o tom, že sa ďalej sústavne pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia. Potvrdenie ( tlačivo ) o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok (prídavku na dieťa) si môže občan vyzdvihnúť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1 priamo na oddelení štátnych sociálnych dávok (5. poschodie č. d. 7,8, 9, 10), alebo na vrátnici úradu. Tlačivo o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok formát A5 je možné získať aj z internetu na stránke www.emnloyment.gov.sk (dávkový informačný servis, kde sú vzory tlačív a žiadostí na účely štátnych sociálnych dávok). Vypísané tlačivo oprávnenou osobou, ktorá poberá prídavok na dieťa a potvrdené príslušnou školou (originál) je potrebné odovzdať v stanovenom termíne t. j. do 30.09.2014 a to najlepšie osobne na oddelení štátnych sociálnych dávok. Úrad akceptuje aj tlačivo, ktoré vyplní a potvrdí príslušná škola, kde Vaše nezaopatrené dieťa študuje.

Žiadosť o zverejnenie informácie V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších právnych predpisov § 17 sa na Vás v rámci spolupráce a súčinnosti obraciame s požiadavkou zverejniť pre občanov Vašej obce nasledovnú informáciu: S účinnosťou od 01.09. príslušného kalendárneho roku sa každoročne prehodnocuje nárok na prídavok na dieťa [...]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 15. 08. 2014 na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1.Otvorenie: p. starosta privítal 7 prítomných poslancov, hl. kontrolóra na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. [...]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 15.08.2014, č.: 3/2014 / 2014-10-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 15. 08. 2014, č.: 3 / 2014. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Žiadosť p. Kataríny Zaťkovej, Biela 66, 027 05 Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku parc. č. E KN 20958/2 o výmere 109 m2. B/ Volí: 1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík. [...]

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce / 2014-11-15

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce

Obec Zázrivá v zmysle §16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje počet obyvateľov Obce Zázrivá. Počet obyvateľov Obce Zázrivá, pre voľby do orgánov samosprávy Obce, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 bol k 31. decembru 2013: 2687. starosta Obce Zázrivá – JUDr. Matúš Mních v.r.   [...]

Poskytnutie dotácie – Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska / 2014-10-28

Poskytnutie dotácie - Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska

V nadväznosti na našu žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností, oznámilo Ministerstvo financií, že nám poskytuje na úhradu nákladov akcie „Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska“ účelovú dotáciu v sume 10 000,-€.

Veterinárna ambulancia – Záchranná stanica v Zázrivej / 2014-10-28

veterina_turie

Záchranná stanica v Zázrivej v spolupráci s veterinárnou klinikou Turiec skúšobne otvárajú veterinárnu ambulanciu v priestoroch Záchrannej stanice v Zázrivej Ordinačné hodiny: každý piatok od 11:00 do 17:00 Adresa: Dolina 61, Zázrivá Ponúkame komplexnú starostlivosť o domáce zvieratá (psi, mačky, hlodavce…) a základnú starostlivosť o hospodárske zvieratá. Cena základných veterinárnych úkonov: vakcinácia psov a mačiek [...]

Služba SMS rozhlas / 2014-12-31

Služba SMS rozhlas

Obec Zázrivá zvažuje zriadenie bezplatnej služby SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS). Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej osade nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas. Prosíme o vyjadrenie [...]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2014-12-31

b1

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok [...]

Plán zasadaní – 2014 / 2014-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 7. 3. 2014 16. 5. 2014 12. 9. 2014 28. 11. 2014 Obecné zastupiteľstvá: 21. 3. 2014 30. 5. 2014 26. 9. 2014 12. 12. 2014

PROJEKT OBCE 2014 – Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest / 2014-12-31

ob3

Hlavným cieľom projektu je podporiť spoluprácu na úrovni lokálnej samosprávy s podnikateľským prostredím. Tento cieľ zahŕňa nižšie ciele, ako je vytvorenie podmienok na zabezpečenie príjmov formou predaja propagácie podnikateľov registrovaných na území a podporou predaja alebo prenájmu nehnuteľností na území, ktoré by mohli oživiť podnikateľské prostredie v obci. Firmy v obci Aktuálny zoznam všetkých podnikateľov [...]

Upozornenie pre všetkých majiteľov psov / 2014-12-31

pe1

Obec Zázrivá, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Zázrivá, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú [...]

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014 / 2014-12-31

CR1

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu na rok 2014 je uverejnený na stiahnutie vo formáte PDF pod článkom oznamu. Ako separovať – manuál Pre správne separovanie si pripomenieme čo patrí do plastov: – Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše (aj od octu, potravinového oleja, sirupu, musia byť čisté) – Plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a [...]

Ako separovať / 2014-12-31

Ako separovať

17 členských obcí Združenia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina: Terchová, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Strečno, Värín, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Stráža, Zázrivá, Dolná Tižina, Lutiše, Nededza, Mojš, Stráňavy, Lysica, Belá,  Kotrčina Lúčka spolu separuje odpad a podporuje aktivity v oblasti separovaného zberu. SEPAROVAŤ SA OPLATÍ! VIAC SEPARUJME MENEJ PLAŤME! Najlepším odpadom je ten, ktorý nikdy nevznikne. Premýšľajme [...]

Vitajte v Zázrivej – čo zaujímavé u nás môžete vidieť a zažiť / 2014-12-31

brozurka_web01

Vitajte v Zázrivej O Zázrivej Zázrivá je horská obec na severnom Slovensku, na pomedzí Malej Fatry a Oravskej Vrchoviny. Je obľúbeným cieľom pre trávenie voľného času, dovolenky a aktívneho oddychu. Obec má vyše 450 rokov dlhú históriu, a tak jej dejiny sú pestré. Menej oficiálnu históriu zachytávajú dve knižky Povestí spod Rozsutca.Dedinka Zázrivá je rozľahlá, [...]

Zoznam umiestnenia kontajnerov na separovaný zber – sklo a plasty / 2014-12-31

Zoznam umiestnenia 110l kontajnerov na separovaný zber odpadu sklo a plasty

Zoznam umiestnenia 110l kontajnerov na separovaný zber odpadu sklo a plasty po osadách Biela: konečná, Stred: vyšný koniec pri kapličke, vyšný koniec pri železnom moste p. Otruba č.d.429, IBV Sihli obchod D+D, centrum pohostinstvo Skala, centrum predajňa Jednota, centrum Kultúrny dom, Materská škola, Základná škola, bytovky pri pošte, zberný dvor, križovatka rázcestie Plešivá p. Jánoštín [...]

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá / 2014-12-31

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá

Zápis nových členov do Materského centra OVEČKOVO Zázrivá Prihlasovať sa môžete emailom: mcoveckovo@centrum.sk telefonicky: 0949 857 146 alebo pri osobnom stretnutí… Začíname už od OKTÓBRA!!! Môžete sa ku nám pripojiť aj v priebehu roka… ČLENSKÉ: 1 euro/mesiac na dospelého, deti zdarma KTO  SME? Materské centrum OVEČKOVO je skupina mamičiek a ich detí, ktorej cieľom je [...]