NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ MEDOVNÍČEK / 2014-12-15

madovnik-kniznica

Knižné vydavateľstvo FRAGMENT vyhlasuje pre čitateľov knižnice Vianočnú súťaž o NAJKRAJŠÍ  VIANOČNÝ   MEDOVNÍČEK Najkrajšie medovníčky budú odmenené knižnými darčekmi. Teší sa na Vás kocúrik Fragmentík. Viac info u p. Otrubovej v knižnici. Obecná knižnica Mgr. Anna Otrubová 043 5896 138, kniznica@zazriva.com, anna.otrubova@zazriva.com

Vianočné trhy 2014 / 2014-12-14

zap21

Obec Zázrivá v spolupráci s Materským centrom Ovečkovo, Základnou školou Zázrivá a Materskou školou Zázrivá Vás srdečne pozýva  dňa 14.12.2014 o 12.30 hod. na 3.ročník vianočných trhov. O 12:30 hod. vystúpia deti z Materskej školy a o 15.00 hod. zo Základnej školy. Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky na vianočných trhoch, aby sa prihlásili v kultúrnom dome, alebo na tel.čísle 0907 [...]

Návrh VZN č. 18-2/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp / 2014-12-15

24c573258e964bc447fdb4d07727

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 18-2/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Zázrivá. Obec Zázrivá v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. [...]

Návrh VZN č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov / 2014-12-15

Návrh VZN č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej v zmysle § 6 a 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej [...]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 24.10.2014, č.: 4/2014 / 2014-12-15

24c573258e964bc447fdb4d07727

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  24. 10.  2014,  č.:  4 / 2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Petíciu občanov o zachovanie priestorov budovy materskej školy v Zázrivej na vyučovanie deťom materskej školy. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 2. Žiadosť Ivan Skičák-AQ Plus, Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín [...]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 24.10.2014 / 2014-12-15

24c573258e964bc447fdb4d07727

Zápisnica zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 24. 10. 2014 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1.Otvorenie: p. starosta    privítal 8 prítomných poslancov a  občanov  na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. [...]

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ NA ROK 2015 / 2014-11-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

Výdavková časť rozpočtu – na stiahnutie v PDF Príjmová časť rozpočtu – na stiahnutie v PDF

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2014 / 2014-11-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

N Á V R H Dodatku č. 1  ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 7 – 21/2013, zo dňa 13. 12. 2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení v zmysle  zákona č. 582/2004 Z.Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a [...]

Poďakovanie za zazimovanie stromčekov / 2014-12-26

os1

Srdečne ďakujeme manželom Trnovcovcom (Petre a Martinovi) z Plešivej za prípravu ovocných stromčekov novonarodených detí na zimu. Okrem stromčeka, zasadeného na počesť svojej dcérky, obalili pletivom aj stromčeky, zasadené pre ďalších 24 detí. Ešte raz velikánska vďaka!

Príhovor starostu obce pri príležitosti slávnostného otvorenia novozrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej / 2014-12-15

Príhovor starostu obce

Vaša excelencia, otec biskup Andrej Imrich, vážený páni farári, vážené slávnostné zhromaždenie, zišli sme sa tu, v Zázrivej, na počesť znovusprístupnenia nášho  starého kostola Všetkých svätých po jeho oprave. Tak ako všetko v živote má svoj príbeh, nie je tomu inak ani pri našom kostole Všetkých svätých. Písal sa rok 1796 keď pod patronátom a [...]

Deti v knižnici – Neobyčajné stretnutia s literatúrou / 2015-02-14

nk2

Dňa 14.októbra 2014 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej uskutočnili v dopoludňajších hodinách podujatia. Podujatia boli organizované v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Deti  z materskej školy zaujalo čítanie z knižky Tuláčik a Klára. Pôvabná, usmievavá kniha o dvoch priateľoch – Kláre a psíkovi Tuláčikovi, ako sa učia riešiť životné problémy. [...]

V skanzene postavia včelín / 2015-03-15

Orava-vcelin

Návštevníci kultúrnych podujatí budú môcť obdivovať presklený úľ so včelami. Aktívni rodičia úspešne rozširujú detský skanzen pri materskom centre Ovečkovo. Presťahovali starý včelín „Chceli sme deťom dopriať viac čerstvého vzduchu,” hovorí Zuzana Makarová, vedúca materského centra Ovečkovo. „Preto sme sa rozhodli postaviť detský skanzen.” Zatiaľ v ňom stojí zrubový domček, humno, studňa, hojdačka, lavičky. Všetko [...]

Najstaršie rodiny obce Zázrivá / 2014-12-31

nr7

V spolupráci z PhDr. Jurajom  Laššuthom sme pre Vás spracovali mená obyvateľov Zázrivej od najstarších čias po rok 1774 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb. Viac informácii nájdete tu: Najstaršie rodiny obce Zázrivá

Služba SMS rozhlas / 2014-12-31

Služba SMS rozhlas

Obec Zázrivá zvažuje zriadenie bezplatnej služby SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS). Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej osade nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas. Prosíme o vyjadrenie [...]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2014-12-31

b1

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok [...]

Plán zasadaní – 2014 / 2014-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 7. 3. 2014 16. 5. 2014 12. 9. 2014 28. 11. 2014 Obecné zastupiteľstvá: 21. 3. 2014 30. 5. 2014 26. 9. 2014 12. 12. 2014

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014 / 2014-12-31

CR1

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu na rok 2014 je uverejnený na stiahnutie vo formáte PDF pod článkom oznamu. Ako separovať – manuál Pre správne separovanie si pripomenieme čo patrí do plastov: – Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše (aj od octu, potravinového oleja, sirupu, musia byť čisté) – Plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a [...]

Vitajte v Zázrivej – čo zaujímavé u nás môžete vidieť a zažiť / 2014-12-31

brozurka_web01

Vitajte v Zázrivej O Zázrivej Zázrivá je horská obec na severnom Slovensku, na pomedzí Malej Fatry a Oravskej Vrchoviny. Je obľúbeným cieľom pre trávenie voľného času, dovolenky a aktívneho oddychu. Obec má vyše 450 rokov dlhú históriu, a tak jej dejiny sú pestré. Menej oficiálnu históriu zachytávajú dve knižky Povestí spod Rozsutca.Dedinka Zázrivá je rozľahlá, [...]

Katarínska disco-párty 2014 / 2014-11-29

Katarínska disco-párty 2014

Obec Zázrivá organizuje 29.11.2014 o 13.00 hod. podujatie pre deti. Na úvod budeme pozerať rozprávku, potom budú súťaže a diskotéka do 20.00 hod. Všetky deti srdečne pozývame.

Vianočné trhy 2014 / 2014-12-14

zap21

Obec Zázrivá v spolupráci s Materským centrom Ovečkovo, Základnou školou Zázrivá a Materskou školou Zázrivá Vás srdečne pozýva  dňa 14.12.2014 o 12.30 hod. na 3.ročník vianočných trhov. O 12:30 hod. vystúpia deti z Materskej školy a o 15.00 hod. zo Základnej školy. Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky na vianočných trhoch, aby sa prihlásili v kultúrnom dome, alebo na tel.čísle 0907 [...]

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ MEDOVNÍČEK / 2014-12-15

madovnik-kniznica

Knižné vydavateľstvo FRAGMENT vyhlasuje pre čitateľov knižnice Vianočnú súťaž o NAJKRAJŠÍ  VIANOČNÝ   MEDOVNÍČEK Najkrajšie medovníčky budú odmenené knižnými darčekmi. Teší sa na Vás kocúrik Fragmentík. Viac info u p. Otrubovej v knižnici. Obecná knižnica Mgr. Anna Otrubová 043 5896 138, kniznica@zazriva.com, anna.otrubova@zazriva.com

Vianočný program / 2014-12-28

sv1

Obec Zázrivá v spolupráci s Fsk Kýčera Vás pozýva 28.12.2014 o 16.00 hod. na Vianočné vystúpenie, v ktorom sa predstaví Fsk z Brezovice a Fsk Kýčera zo Zázrivej. Všetci ste srdečne pozvaní.