„Zdravie je ako perla v mori, ktorú si treba chrániť. Ak sme zdraví nechýba nám nič ku šťastiu.“ / 2022-05-15

Zdravie je to jediné, čo si želáme pri narodení dieťaťa. Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktorý sa nám v živote môže dostať. Čas, ktorý rodičia venujú svojim deťom a čas, ktorý venujeme svojim potomkom má veľkú cenu. I napriek tomu, že žijeme v dobe uponáhľanej, plnej práce a povinností nie […]

Výzva na predkladanie cenových ponúk – zimná údržba ciest 2021-2122 / 2021-10-29

Obec Zázrivá vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Zázrivá na sezónu zima 2021-2022. Vaše ponuky žiadame predložiť najneskôr do 29.10.2021, 10:00. Opis a špecifikácia predmetu zákazky: – Udržiavanie miestnych komunikácií v zjazdnom stave, čistenie od napadnutého snehu. – Zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-11-08

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 08.11.2021 08:30 do: 08.11.2021 13:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy […]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia / 2021-11-15

VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov ROZHODNUTIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. […]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia / 2021-11-15

VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov ROZHODNUTIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. […]

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie / 2021-11-08

Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť. Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v Žilinskom kraji.  Rada mládeže Žilinského kraja v 6. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách: a/ Aktívny  mládežník– mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom […]

Preventívne opatrenia súvisiacich s výskytom medveďa hnedého / 2022-06-15

V zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 15.7.2021 o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého Vás ako samosprávu, ktorej sa týka preventívny režim v zmysle vyhlášky č. 371/2015 (§18 a príloha č. 19), týmto žiadame o zverejnenie našej prvej reportáže k tejto téme na svojich komunikačných kanáloch (webové sídlo, sociálne siete a pod.). […]

Rekonštrukcia chodníka a cesty na IBV Sihla 1. etapa / 2021-11-15

Vážení obyvatelia, Obec  Zázrivá počnúc dnešným dňom 11.10.2021 začína stavebné práce na  rekonštrukcii  chodníka a cesty na IBV Sihla. V prvej etape sa práce dotknú prístupu hornej ulice s prístupom od hlavnej cesty (vid situačný náčrt). Práce sú naplánovane do polovice novembra a zahŕňajú realizáciu nového asfaltového koberca a kompletnú rekonštrukciu chodníkov. Upozorňujeme občanov na pohyb stavebných strojov a […]

Rekonštrukcia pamätníka SNP v obci Zázrivá / 2022-05-15

Obec Zázrivá na základe žiadosti z roku 2020 získala dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky, na rekonštrukciu pamätníka SNP v obci Zázrivá v celkovej výške 12 000 €. Pamätník SNP bol daný do užívania v roku 1975, odvtedy sa na ňom vykonávala len bežná údržba spočívajúca v aplikovaný ochranných náterov, plenia, kosenia a strihania okrasných […]

STAVEBNÉ POVOLENIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA / 2021-11-15

STAVEBNÉ POVOLENIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA Stavebníci Ing. Katarína Pavlikovská a manžel František Pavlíkovský, bytom Ladožská 1437/6,040 12 Košice, v zastúpení: VIZUALDK projekt, s.r.o., M.R. Štefánika 1833,026 01 Dolný Kubín, podali dňa 16.08. 2021 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Prestavba a nadstavba existujúceho rodinného domu s.č.21 a zadných stavov“, na […]

Možnosť testovania / 2022-05-15

Možnosť testovania:  MOM AG testy PCR testy DONsP L.N.Jéhego Nemocničná 1944 Dolný Kubín Manipulačný poplatok 5,- €   Objednanie: www.korona.gov.sk Po – Pia: 7:00 – 15:30   So – Ne: 7:00 – 11:00 objednanie www.korona.gov.sk Po – Pia: 7:00 – 15:30   So: 7:00 – 11:00 MHM Company ul. Športovcov 6 Dolný Kubín poplatok 10,- […]

ONLINE TURISTICKÁ MAPA MALÁ FATRA / 2022-12-31

Prinášame všetkým nadšencom potulkách po prírode, interaktívny link turistickej mapy Malá Fatra od firmy VKÚ Harmanec, ktorý je sprístupnený na webe a môžete si ho dať na svoje webové stránky, alebo len tak prezerať v elektronickej podobe. Pevne veríme, že Vás táto malá pozornosť poteší.

Štafetový beh THE RUN SLOVAKIA 2021 / 2021-12-15

The Run Slovakia je interaktívny štafetový beh. Účastníci behu vyštartovali v Košiciach a pokračovali krásnymi prírodnými scenériami, popri hradoch a zámkoch, cez dedinky a mestá, kopcami a dolinami až do Bratislavy. Na viac ako 500 km trati ich čakalo veľa významných prírodných, kultúrnych, či historických pamiatok, ale hlavne výnimočná atmosféra jednotlivých štafetových odovzdávok. V dňoch […]

Čistejšie ovzdušie / 2021-12-31

Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie ako je napríklad čisté ovzdušie, čistá voda, pôda. No v dnešnej dobe je kvalita životného prostredia ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac sú to antropogénne zdroje, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na dobré životné podmienky. Na zdravie ľudí nepriaznivo vplýva […]

Výzva na predlženie nájomných zmlúv na hrobové miesta / 2021-12-31

Obec Zázrivá, ako správca miestneho cintorína v Zázrivej, vyzývame nájomcov ktorým uplynie nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2011, doba nájmu 10 rokov) aby sa dostavili pre uzatvorenie dodatku o predlžení nájmu na ďalšie obdobie (10 alebo 30 rokov). Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto […]

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej / 2021-12-31

Obec Zázrivá v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, získala financie na projekt “Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej” – číslo zmluvy IROP-Z-302021K445-222-13 s podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to […]

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2021 / 2021-12-31

Plán zasadaní OZ – 2021:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 22. 04. 2021 29. 04. 2021 10. 06. 2021 24. 06. 2021 09. 09. 2021 23. 09. 2021 25. 11. 2021 09. 12. 2021

Cenník objemových odpadov uložených vo veľkokapacitných kontajneroch / 2021-12-23

Cena objemových odpadov v zbernom dvore v Zázrivej je daná výškou sumy vyfakturovanej zberovou spoločnosťou,  ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z našej obce a vyfakturovanej  sumy za manipuláciu s odpadom externým dodávateľom. Nábytok, matrace, drobný stavebný odpad ako keramika, krytina, obklad atď. –  165,68 €/t. Ľahký izolačný materiál ako polystyrén, izolačná vata atď. –  20,14€/m3. Nebezpečné odpady ako oleje, farby, kyseliny, […]

Letné kino / 2021-10-28

Obec Zázrivá pripravila dňa 27.08.2021 všetkých záujemcov na premietanie filmu Ace Ventura: Zvierací detektív. Film sa mal premietať v amfiteátri, z dôvodu nepriaznivého počasia sme sa presunuli do kultúrneho domu. Premietanie sa realizovalo v súlade platného COVID semafora. Ace Ventura je špecialistom na pátranie po stratených zvieratách. Toto bol jeden z prvých filmov, v ktorom […]

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice / 2021-12-18

Obec Zázrivá na základe získanej dotácie v zmysle zmluvy č.PHZ-OPK1-2018-000556-003 zo dňa 20.09.2018, realizovala rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Názov projektu: “Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice” Výška poskytnutej dotácie: 30 000 € Výška finančných prostriedkov z vlastných zdrojov: 12 474,75 € Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške […]

Mimoriadne núdzové opatrenia – chov ošípaných / 2021-11-10

Na základe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy je vyhlásené s účinnosťou od 3.8.2021 do odvolania mimoriadne núdzové opatrenie v súvislosti s extrémne sa zhoršujúcou situáciou vo výskyte afrického moru ošípaných v SR. V okrese Poprad a Banská Bystrica s nárazníkovou zónou v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok bol zaznamenaný výskyt afrického moru ošípaných u diviakov.  V prílohe sa nachádza Nariadenie pre chovateľov […]

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 30. 06. 2021 / 2021-10-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 30.06.2021 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 30.06.2021, č. 29-47/2021.      

Ochrana bytov, rodinných domov a rekreačných objektov / 2021-11-15

Najväčší podiel trestných činov je zisťovaných v oblasti majetkovej kriminality, ide o krádeže vlámaním do bytov, rodinných domov a rekreačných objektov. Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty, pritom ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel, ktoré nie sú vôbec nové a v podstate ich […]

Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020 / 2021-12-10

zazriva

Pripravili sme na zverejnenie Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020  – vo forme PDF na stiahnutie.

Oznam pre majiteľov psov / 2021-12-15

Obec Zázrivá na základe opakovaných sťažností občanov na voľne sa pohybujúcich psov po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu svojich psov po obci. Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či je to pes malého vzrastu, alebo veľký. Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje: · Opustenie psa na verejnom priestranstve […]

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré Vaša obec vytriedila v roku 2020 / 2021-12-15

Vážený pán starosta, naša spoločnosť NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, má s obcou Zázrivá uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.06.2016 v znení Dodatku č. 5 (spolu ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je dohoda o zabezpečení systému združeného nakladania s […]

Miestna knižnica – OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ / 2021-12-31

Miestna knižnica Zázrivá, Stred 149, 027 05 Zázrivá, oznamuje zmenené OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ Pondelok 12:00 – 15:00 Utorok 12:00 – 15:00 Streda 12:00 – 15:00 Štvrtok 12:00 – 15:00 Piatok 12:00 – 15:00 knižnica, kultúrny referent: Mgr. Anna Otrubová 043/58 96 138 kniznica@zazriva.com kultura@zazriva.com

Centrum právnej pomoci / 2021-12-31

Centrum právnej pomoci v územnej pôsobnosti kancelárie Tvrdošín zriadilo konzultačné pracovisko v Dolnom Kubíne na  ulici Obrancov mieru č. 1769 (budova denného centra). V konzultačnom pracovisku budú prebiehať konzultácie 1 x mesačne posledný štvrtok v príslušnom kalendárnom mesiaci v čase od 8:30 do 14:30 hod. Na konzultácie je nutné sa objednať telefonicky v call centre: 0650 105 […]

Nevyhadzujme peniaze a bioodpad na skládky, nepatria tam! / 2021-12-31

Vážení spoluobčania, Náklady na zavedenie zberu a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu sú finančne veľmi náročné a tieto náklady by sme museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu pokladáme v podmienkach obce Zázrivá za prirodzené a mnohí z Vás kompostovanie uplatňujú v praxi už viacej […]

Ukončenie služieb elektronickej pošty Telekom / 2021-12-31

Spoločnosť Telekom oznámila zákazníkom zrušenie elektronickej pošty. Z tohto dôvodu poskytovanie služieb na e-mailovej adrese obeczazriva@stonline.sk bude ukončené k 31.12.2020. Žiadame Vás pre elektronickú  komunikáciu s obcou – starostom obce Zázrivá používať e-mailovú novú adresu starosta@zazriva.com. Ďakujeme za porozumenie.  

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]

Lesná zver ničí cintorín  / 2021-12-31

  Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny […]