Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 / 2015-12-13

24c573258e964bc447fdb4d07727

Návrh rozpočtu obce Zázrivá na 2016 – 2018 vo forme PDF: Výdavková časť rozpočtu Príjmová časť rozpočtu

Zápisnica OZ, konaného dňa: 13. 11. 2015 / 2015-12-30

24c573258e964bc447fdb4d07727

Z á p i s n i c a zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa: 13. 11. 2015 na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr. Matúš Mních privítal 6 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, ktorý [...]

UZNESENIE OZ konaného dňa: 13. 11. 2015, č.: 6/2015 / 2015-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

U Z N E S E N I E zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 13. 11. 2015, č.: 6 / 2015. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Žiadosť p. Antona Hakáča, Havrania 112 o odpredaj alebo prenájom obecného pozemku v Havranej, časť parc. č. E KN 22232/1. 2. Žiadosť p. [...]

Vianočné trhy 2015 / 2015-12-13

Vianočné trhy 2015

Obec Zázrivá v spolupráci s Materským centrom Ovečkovo, Základnou školou Zázrivá a Materskou školou Zázrivá Vás srdečne pozýva dňa 13.12.2015 o 12.30 hod. na 4.ročník vianočných trhov. O 12:30 hod. vystúpia deti z Materskej školy a o 15.00 hod. zo Základnej školy. Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky na vianočných trhoch, aby [...]

Návrh o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady / 2015-12-10

Návrh o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady

N á v r h Všeobecne záväzného   nariadenia Obce Zázrivá č. … – 9/2015 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 [...]

Návrh o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností / 2015-12-10

24c573258e964bc447fdb4d07727

N á v r h Všeobecné záväzného   nariadenia obce Zázrivá č. .. – 22/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo č. 79/2015 Z. z. o miestnych [...]

Návrh VZN O umiestňovaní volebných plagátov / 2015-12-10

24c573258e964bc447fdb4d07727

N á v r h O B E C    Z Á Z R I V Á VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. …………./2015 O umiestňovaní volebných plagátov. Obec Zázrivá (ďalej len „Obec“) podľa § 6 ods.1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 24 ods. 13) zákona [...]

Informácie pre voliča / 2016-03-05

vol2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 [...]

Zmena prevádzkových hodín / 2016-05-01

zb1-100x100

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch manipulačnej plochy z prekládkou odpadu obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         09,00 hod.- 17,00 hod. Utorok             zatvorené. Streda             09,00 hod.- 17,00 hod. Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            09,00 hod.- 17,00 hod. Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef [...]

Úplná uzávierka cesty Zázrivá – Oravská Lesná / 2016-01-28

vv8wkdp8sd

  Oznamujeme Vám, že cesta zo Zázrivej do Oravskej Lesnej bude od zajtra 6.11.2015 do konca roka 2015 uzatvorená z dôvodu opravy. Ďakujeme za pochopenie.  

LEZECKÉ CENTRUM / 2016-03-12

LEZECKÉ CENTRUM

Lezecký nadšenci v spolupráci z obcou Zázrivá plánuje zrealizovať lezecký areál pri budove materskej školy.  Podhorská obec Zázrivá je turisticky vyhľadávanou lokalitou v nadregionálnom meradle. Podhorský až horský okolitý terén je predurčený na vysokohorskú turistiku a lezenie. V obci chceme využiť súčasné nevyužité priestory materskej školy v centre obce na vybudovanie multifunkčného lezeckého centra pre [...]

Zámer obce vybudovanie bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá / 2016-05-15

11_Trvalé-dopravné-značenie_11

Zámer rieši vybudovanie novej obojstrannej zastávky, prístupovej cesty ku zastávkam a obojstranného chodníka. Taktiež  bude vybudovaný nový plot s prístupovou bránou do areálu školy a parkovacie státia pre 3 autá. V súčasnosti je v mieste navrhovanej spevnenej plochy zelený pás, v ktorom je asfaltový chodník. Vybudovaním zastávok sa zlepší bezpečnosť detí prichádzajúcich do školy, ktoré [...]

Odovzdávanie protipovodňových vozíkov / 2015-12-10

dk-083

Do Dolného Kubína v piatok 23.10.2015 zavítal minister vnútra pán Robert Kaliňák, aby tu dobrovoľným hasičom zo Žilinského kraja odovzdal protipovodňové vozíky. Z celkového počtu 38 protipovodňových vozíkov si odviezol jeden aj Dobrovoľný hasičský zbor zo Zázrivej. Pán minister Kaliňák vo svojom príhovore ocenil prácu dobrovoľných hasičov a poprial im veľa úspechov. Primátor mesta Liptovský [...]

Vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže / 2015-11-27

IMG_9622-1024x682w

Dňa 23.10.2015 sa v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC konalo slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže „ Naša obec – Naša miestna akčná skupina“. I druhý ročník tejto obľúbenej súťaže, ktorú vyhlásila miestna akčná skupina OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa tešil svojej priazni. Výtvarná súťaž trvala od 01. apríla do 30. júna 2015. Celkovo [...]

Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej 2015 – video / 2015-12-31

aby984px

Ovčiarska akcia pripomínajúca dávno zaniknuté tradície regiónu spojené so sezónnym vyháňaním oviec na hole a prezentáciou ľudového remesla. vyrobil: Pavol Láštic © 2015 hudba: Fujara – Sounds of Poľana – Zvuky Poľany (Music4Relax) Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na budúci ročník podujatia v roku 2016. Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej from Pavol Lastic on [...]

Bankomat Slovenskej sporiteľne, a.s. aj v Zázrivej / 2015-12-31

bank

Vážení občania, po dlhej a úmornej snahe sa nám konečne podarilo sprevádzkovať bankomat Slovenskej sporiteľne a.s. Slovenská sporiteľňa oznamuje, že od 26.júna 2015 nájdete bankomat Slovenskej sporiteľne, a.s. už aj v Zázrivej. Adresa umiestnenia: Stred 166, Zázrivá (v budove Domu služieb s galériou pri autobusovom nástupišti) Bankomat bude k dispozícii nepretržite. Sporotel 0850 111888, www.slsp.sk [...]

Zberný dvor – zmena prevádzkových hodín / 2015-12-31

Zberný dvor - zmena prevádzkových hodín

Manipulačná plocha z prekládkou odpadu obce Zázrivá – prevádzkový poriadok Určenie a podmienky uskladnenia: Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05 Zázrivá Zodpovedá za prevzatie odpadu v zariadení. Manipulačná plocha z prekládkou odpadu obce Zázrivá je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre [...]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2015 / 2015-12-31

1

Pracovné stretnutia poslancov: 12.2.2015 15.5.2015 4.9.2015 27.11.2015 Obecné zastupiteľstvá: 23. 2. 2015 29. 5. 2015 18.9.2015 11. 12. 2015

Územný plán obce Zázrivá 2015 / 2015-12-31

upo2015

Spracovali sme pre Vás, Územný plán obce Zázrivá – Zmien a doplnkov č. 2 na stiahnutie vo formáte PDF, schválený Obecným zastupiteľstvom v Zázrivej dňa 27. 02. 2015.

Harmonogram vývozu separovaného zberu a komunálneho odpadu na rok 2015 / 2015-12-31

zm

Separovaný zber Komunálny odpad 26.1.2015 9.1.2015 23.2.2015 23.1.2015 23.3.2015 6.2.2015 20.4.2015 20.2.2015 25.5.2015 6.3.2015 22.6.2015 20.3.2015 20.7.2015 3.4.2015 24.8.2015 17.4.2015 21.9.2015 1.5.2015 26.10.2015 15.5.2015 23.11.2015 29.5.2015 21.12.2015 12.6.2015 26.6.2015 10.7.2015 24.7.2015 7.8.2015 21.8.2015 4.9.2015 18.9.2015 2.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 25.12.2015 Harmonogram vývozu odpadu 2015 – PDF

ROZPOČT NA ROKY 2015 – 2017 / 2015-12-31

Výdavková časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:   Výdavková časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:  

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca / 2015-12-31

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca

Obec Zázrivá bola vybraná ako jedna z turistických destinácií  Slovenska, v rámci realizácie projektu ” Počujeme Beskydy “. Tento projekt je prvým unikátnym hovoreným sprievodcom Po zaujímavostiach českej a slovenskom časti Euroregiónu Beskydy. Audio výklad českého sprievodca je nahovorený hercom Norbertom Lichým. Zaujímavosti slovenské časti  nahovoril známy herec Marián Labuda. Audio Spoty si môžu Ľudia [...]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2015-12-09

VIZUALIZACIA-BYTOVKA-3

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok [...]

Správy webu www.zazriva.com / 2015-12-31

obec-zazriva

Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov obce Zázrivá Vám ponúkame možnosť zasielania správ – článkov z oficiálneho webového portálu www.zazriva.com. V prípade záujmu o zasielanie správ zašlite z Vášho  emailu správu  z názvom www.zazriva.com na email karol.karcol@gmail.com. Na emailový zoznam budeme posielať upozornenia, ako je napr.: – dátum vývozu separovaného a komunálneho odpadu, – dátumy zastupiteľstva, – pribudnuté články na [...]

Vianočné trhy 2015 / 2015-12-13

Vianočné trhy 2015

Obec Zázrivá v spolupráci s Materským centrom Ovečkovo, Základnou školou Zázrivá a Materskou školou Zázrivá Vás srdečne pozýva dňa 13.12.2015 o 12.30 hod. na 4.ročník vianočných trhov. O 12:30 hod. vystúpia deti z Materskej školy a o 15.00 hod. zo Základnej školy. Zároveň pozývame všetkých, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky na vianočných trhoch, aby [...]